الگوریتم فازی برای تعیین توالی عملیات مسئله خط جریان با m ماشین و n کار

نویسندگان

چکیده

مسئلۀ تعیین توالی عملیات خط جریان از مسائل Np-hard است. لذا روشهای متعدد ابتکاری برای حل آن به وجود آمده است. اکثر این روشها برای حالت دقیق ارائه شده­اند. اما از آنجایی که زمانهای پردازش به­ صورت دقیق نیستند، مناسب است از رویکرد فازی برای حل آنها استفاده شود. در این مقاله با استفاده از ریاضیات فازی الگوریتمی برای کمینه کردن دامنۀ عملیات مسئله خط جریان با زمانهای پردازش فازی ارائه شده است. در مسیر حل مسئله به رفتار تصمیم گیرنده توجه شده و تصمیم گیرنده می­تواند به صورت بدبینی تصمیم بگیرد و یا براساس آنچه محتملتر است تصمیم­گیری کند. برای هر دو حالت، الگوریتم ارائه شده روابط مناسبی را ایجاد کرده و جوابهای متناسب با آن را تولید می­کند.

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Algorithm for the m-Machine, n-Job Flow Shop Sequencing Problem

نویسندگان [English]

  • A. Memariani
  • G. Moslehi
چکیده [English]

Flow shop sequencing problem is included in NP-hard problems and a number of heuristic methods have been developed to solve it. Most of these methods are offered for the crisp processing time. However fuzzy algorithm is appropriate for the problems with fuzzy processing time. This paper presents a method in which an algorithm is used to minimize make span of flow shop with fuzzy processing time by taking advantage of fuzzy mathematics. This method is based on the behavior of the decision maker who can make either pessimistic or the most likely decisions. The algorithm includes proper relations and corresponding results.

تحت نظارت وف ایرانی