تحلیل ساختمانهای بلند با سیستم لوله ای گروهی در مقابل بارهای جانبی

نویسنده

چکیده

– امروزه در طرح ساختمانهای بلند مقاوم در برابر زلزله از سیستمهای لوله ای1 استفاده وسیعی می شود. گرچه از دیدگاه نظری، تحلیل سازه به روشهای ماتریسی و با استفاده از برنامه های کامپیوتری سه بعدی استاندارد ممکن است، اما در مراحل اولیه طراحی پرهزینه و وقتگیر است. در این مقاله برای تحلیل سیستمهای لوله ای یک روش ساده مورد بررسی قرار گرفته و برای سیستمهای لوله ای دسته شده2، توسعه داده شده است. این روش با توسعۀ روابط لازم برای تعیین تغییر مکانهای افقی و نرمال سیستم تکمیل شده است. با جایگزینی سازۀ گسسته3 با یک سیستم لوله ای یا لوله ای دسته شدۀ معادل از ورقهای ارتوتروپ4 معادل، و فرض ساده-ای برای توزیع تنشها در سازۀ حل بسته5 سیستم به روش انرژی پتانسیل حداقل کل، تحت بارهای استاندارد انجام گرفته است. بارهای استاندارد شامل بار گستردۀ یکنواخت، بار گستردۀ مثلثی و بار متمرکز در تراز بام سازه است. بر این اساس یک نرم افزار جدید به نام TSAP6 (برنامۀ تحلیل سازه های لوله ای) تهیه شده است. نتایج برنامۀ TSAP با روشهای دقیق مطابقت دارد. زمان مصرفی تحلیل با این برنامه حدود 2% مدت لازم برای نرم افزارهای موجود است [1].

عنوان مقاله [English]

Analysis of Tall Buildings with Bundled Tube System Subjected to Wind and Earthquake loads

نویسنده [English]

  • K. Mirtalaei and S.S. Mahini
چکیده [English]

At present, the tubular structural systems are mainly used in tall buildings to withstand earthquake loads. Although it is possible to analyse the structure by finite element methods using standard three dimensional programs, the system is generally time-consuming and expensive in the primary design work. In this paper, for the analysis of Framed-Tube systems, a simple method was studied and developed for Bundled-Tube systems and corresponding formulas for horizontal and vertical deflections were obtained. By replacing the discrete structure with and equivalent tube or replacing the multicell tube with orthotropic plates and making simple assumptions regarding the stress distributions in the structure, simple Closed-Form solutions using the were obtained. Standard load cases including uniformly distributed load, triangularly distributed load, and point load at the top were applied. By this method, a new computer program was developed, called TSAP (Tubular Structural Analysis Program). The results were compared with more accurate results obtained by famous finite element computer programs. The runtime for this program was about 2% of the runtime for other existing programs.

تحت نظارت وف ایرانی