ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن فروسیمانی آب هوایی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق یک سری آزمایشهای ارتعاشات محیطی بر روی یک مخزن سه تایی فروسیمانی با حجم 150 متر مکعب انجام گرفته است. آرایشهای مختلفی از حس کننده ها برای بررسی خصوصیات دینامیکی در حالتهای پر، نیمه پر، یک مخزن پر (خروج از مرکزیت جرمی) انتخاب شده است. تأثیرات چرخش پایه نیز در این آزمایشها مورد توجه قرار گرفته اند. فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای حاصل از آزمایش با نتایج مدل اجزای محدود سازه مقایسه شده و به منظور بررسی آثار فرضیات مختلف بر نیروهای طراحی، مدل ریاضی اصلاح شده مورد تحلیل طیفی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که چرخش پایه، موجب تغییر نیروهای طراحی به خصوص در نزدیکی پایه می شود.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Seismic Behaviour of Ferrocement Elevated Water Tanks by Using Ambient Vibrations Tests

نویسنده [English]

  • H. Shakib
چکیده [English]

In this study a series of ambient vibration tests on the triple ferrocement elevated water tanks with 150 cubic meters volume, is carried out. In order to verify the dynamic characteristics of full, half-full and one full tanks (mass eccentric system), the different arrangements of sensors are used. The effects of base rotation are also considered in the tests. Natural frequencies and mode shapes obtained from tests are compared to the mathematical model of the tanks using finite element method. In order to verify the effect of different assumptions on the design forces, the revised mathematical model is analyzed by spectral method. The results indicate that base rotation causes the change of design forces especially in the vicinity of the base of system.

تحت نظارت وف ایرانی