بررسی عملکرد موتورهای جت در خارج نقطه طرح

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است که عملکرد خارج نقطۀ طرح یک سیکل توربوجت را به دو روش مختلف براورد کرده و نتایج را با هم مقایسه کنیم. پس از مرور معادله های حاکم به بررسی عملکرد خارج نقطۀ طرح می پردازیم. در یکی از روشها از منحنیهای مشخصۀ اجزای توربین گاز استفاده می کینم و در روش دیگر با ثابت در نظر گرفتن برخی از پارامترهای نقطۀ طرح در خارج نقطۀ طرح و استفاده از حالت مرجع، عملکرد در خارج نقطۀ طرح را پیش بینی می کنیم. نتایج به دست آمده از دو روش، تطابق نسبتاً خوبی را با هم نشان می دهند. بنابراین با توجه به سادگی روش دوم استفاده از آن را توصیه می کنیم.

عنوان مقاله [English]

Off-Design Performance Prediction of Jet Engines

نویسنده [English]

  • A. R. Azimian
چکیده [English]

In this paper it is attempted to predict the off-design performance of a jet engine. After a review of the governing equations, the off-design performance is investigated by two methods. In the first method, the component characteristic curves of the Gas Turbines are used. In the second method some design point parameters and the reference state conditions are employed. The results obtained by this two methods fairly agree, and therefore, the second simple method which is independent of the component characteristics are recommended.

تحت نظارت وف ایرانی