تحلیل سازه های جدار نازک با استفاده از اجزای محدود خمشی - پیچشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله یک جزء محدود تیری برای تحلیل سازه های جدارنازک معادله سازی شده و اثر تنشهای برشی ثانویه بر تغییر شکلهای طولی در نظر گرفته شده است. از مشخصه های این جرء محدود، آن است که عناصر ماتریس سختی به طور صریح به دست می-آید و نیاز به انتگرالگیری عددی نیست. تابع درونیاب مورد استفاده برای این جزء، مبتنی بر پاسخ معادلۀ دیفرانسیل پیچش گیردار است. بنابراین دقت و همگرایی آن بسیار زیاد است و فقط با به کار بردن یک جزء می توان به نتایج مناسب دست یافت. افزون برآن، به خاطر همگرایی خوب این جزء محدود، می توان از آن در تحلیل انواع تیرهای جدارنازک مستقیم یا منحنی و با مقطع باز، بسته و نیمه بسته نیز استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Thin-Walled Structures Using Torsional-Bending Elements

نویسنده [English]

  • H. Haji-Kazemi and M. Arab
چکیده [English]

In this paper a new element for analysis of thin-walled structures is presented, and the effects of secondary shear stresses on longitudinal displacements are examined. Since the Interpolation Functions are based on non-uniform torsional differential equations, the analysis of stiffness matrix is facilitated. Therefore, its ability to produce accurate results with the least number of elements is considerably improved. Furthermore, this element can be used in the analysis of all kinds of thin-walled, straight or curved beams with open or closed sections.

تحت نظارت وف ایرانی