ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی

نویسندگان

چکیده

در شبکه های آشکارسازی با ادغام مناسب تصمیمات محلی آشکارسازها، تصمیم نهایی گرفته می شود. هدف، ادغام بهینۀ تصمیمات به گونه ای است که احتمال خطا در تصمیم گیری نهایی کمینه شود. برای تحقق قاعدۀ ادغام بهینه، کارایی هر آشکارساز یعنی احتمال آشکارسازی و احتمال هشدار غلط آن و همچنین احتمال پیشین هر یک از فرضیه ها باید معلوم باشند. درعمل ممکن است این آمارگان نامعلوم و یا متغیر باشند، در چنین شرایطی به کارگیری روشهای وفقی توصیه می شود. در این مقاله یک روش بازگشتی برای تحقق مرکز ادغام وفقی ارائه شده است. این روش مبتنی بر متوسط گیری زمانی از تصمیمات محلی و استفاده از روابط تحلیلی است، این امر همگرایی مجانبی الگوریتم را تضمین می کند. همچنین یک روش ساده برای افزایش سرعت پاسخ سیستم به تغییرات ارائه شده و در انتها با نمایش نتایج شبیه سازیها، کارایی و همگرایی الگوریتم نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Adaptive Decision Fusion in Detection Networks

نویسندگان [English]

  • G. Mirjalily
  • M. R. Aref
  • M. M. Nayebi and M. Kahrizi
چکیده [English]

In a detection network, the final decision is made by fusing the decisions from local detectors. The objective of that decision is to minimize the final error probability. To implement and optimal fusion rule, the performance of each detector, i.e. its probability of false alarm and its probability of missed detection as well as the a priori probabilities of the hypotheses, must be known. However, these statistics are usually unknown or may vary with time. In this paper, we develop a recursive algorithm that adapts the fusion center. This approach is based on the time-averaging of local decisions and on using the analytic solutions that guarantee the asymptotic convergence. Also a simple method is proposed that enables the algorithm to track changes faster. Simulation results are presented to demonstrate the efficiency and convergence properties of the algorithm.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی