دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، تیر 1379 
ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی

صفحه 1-14

قاسم میرجلیلی؛ محمدرضا عارف؛ محمد مهدی نایبی و مسعود کهریزی


بررسی حالت گذرا در راه اندازی یک هاضم بی هوازی لجن

صفحه 15-21

رضا روستا آزاد؛ کورش گلشن و سید جمال الدین هاشمیان


بررسی ارتباط خودسوزی آهن اسفنجی با نوع سنگ آهن مصرفی

صفحه 175-188

علی سعیدی؛ محمد حسن عباسی و جعفر صفریان؛ M. H. Abbasi and J. Safarian


طرح بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب

صفحه 199-208

ناصر طالب بیدختی و رضا وثوق روحانی


تحت نظارت وف ایرانی