به کارگیری سیستم خبره برای تدوین استراتژی بازار- محصول

نویسنده

چکیده

به منظور تدوین استراتژی بازار-محصول، در این مقاله روش جدیدی ارائه می شود. در این روش از سیستم خبره برای تعیین استراتژی سازمان بهره گرفته می شود و بر مبنای شناسایی عوامل مؤثر در حرکت یک سازمان و تحلیل روابط منطقی بین آنها طراحی می شود. هدف از این تحقیق ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) است که بتواند به مدیران برای اتخاذ تصمیمهای استراتژیک کمک کند و جایگزین روشهای موجود که عمدتاً کیفی اند بشود. حاصل این روش نرم افزاری است که ورودیهای آن اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر در حرکت سازمان است که عموماً به راحتی و مستقل از سایر عوامل قابل دسترسی است و خروجی آن مستقیماً استراتژی مناسب سازمان خواهد بود. آزمون مدل پیشنهادی نیز با بهره گیری از داده های یک شرکت بزرگ صنعتی انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

Market-Product Strategic Planning by Applying Expert Systems

نویسنده [English]

  • M. Modarres and F. Madani
چکیده [English]

In this research, a new method for market-product strategic planning is presented. In this method, an expert system is designed on the basis of identifying important factors that are effective in a firm and analyzing the logical relations between them. The objective is to develop a decision support system (DSS) for helping managers to make strategic decisions. DDS can serve as suitable replacement for the existing methods which are mostly qualitative. The output of the system is a software, which takes as input simple information on independent factors to provide a final strategy as output. To verify the system, it has been tested with the real data from and industrial firm.

تحت نظارت وف ایرانی