تاثیر صفحات عمودی در استهلاک گرداب با استفاده از نتایج تجربی

نویسنده

چکیده

مطالعۀ حاضر به منظور بررسی کاهش درصدی گرداب در لوله های عمودی صورت گرفته است. برای استهلاک گرداب راههای گوناگونی وجود دارد که یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین آنها، استفاده از صفحات عمودی در دهانۀ ورودی آبگیرها و در نتیجه دور کردن سیال در حال دوران از میدان چرخش است. حذف گرداب می تواند به صورت کامل و یا به صورت درصدی باشد که در این مقاله، هدف حذف درصدی گرداب (استهلاک گرداب) است. بدین منظور صفحات مستطیل شکل با ابعاد مختلف در موقعیتهای گوناگون نسبت به راس ورودی لولۀ مورد آزمایش قرار گرفته اند. درصد کاهش گرداب برای هر حالت در دبی ثابت بررسی شده است، به طوری که در یک دبی سه ارتفاع آب بر روی لولۀ ورودی اندازه گیری و تحلیل شده اند، ارتفاع آب بدون صفحه (Hn.p.)، ارتفاع آب با صفحه (H) و ارتفاع آب با حذف کامل گرداب (Hn.v.) آزمایشها برای سه قطر لولۀ (D) به قطرهای 5، 7.5 و 10 cm انجام گرفته است. ابعاد صفحات انتخابی و موقعیت قرارگیری آنها بر مبنای ضریبی از قطر لوله ها انتخاب شده تا نتایج بدون بعد ارائه شوند. نتایج مربوط به بیش از 6000 آزمایش با متغیرهای دبی، قطر، ابعاد صفحه و محل قرارگیری صفحه نشان می دهند که می توان با استفاده از یک صفحۀ مستطیلی به ابعاد نسبتاً بسیار کوچک (D×1.5D) تا حدود 80 درصد تأثیر گرداب را کاهش داد. نهایتاً نتایج به صورت جدولها و نمودارهایی که برای هر ابعاد صفحه بهترین حالت محل قرارگیری آن را نشان می دهد ارائه شده اند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Vertical Plates on Reducing Vortex Using Experimental Data

نویسنده [English]

  • S. M. Borghei and D. Rajabi Siahboomi
چکیده [English]

This paper is about experimental results for partial reduction of vortex at vertical pipe intakes. One of the easiest and practical ways of reducing vortex effect is to use anti-vortex plates or baffles. These plates can be used to avoid the vortex completely or partially. This paper will concentrate on the latter case. Rectangular plates with different dimensions have been placed at different positions to the intake pipe. Three different pipe diameters (D), 50, 75 and 100 mm, have been used. Vortex reduction percentages have been measured for each case at a constant discharge in such a way that at a given discharge, three water heads on intake pipe, namely, the water head without plate (Hn.p.), water head with plate (H), and water head with complete vortex voidance (Hn.v.), have been measured and analyzed. Plate dimensions and positions have been chosen as a multiple of pipe diameter in order to analyze and introduce the results in nondimensional form. The results of more than 6000 data points show that a plate as small as DX1.5D at the right position can reduce the vortex effect and, hence, increase, the discharge for the same head by 80%. Finally the results are presented in graph and tables format for each plate, showing the effect at best plate positions.

تحت نظارت وف ایرانی