طرح بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب

نویسنده

چکیده

برای طرح اقتصادی شبکه های جمع آوری اب سطحی و فاضلاب، از روشهای متنوعی استفاده شده است. در این مقاله، با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویای تفاوتهای گسسته1 (DDDP) که یکی از گزینه های برنامه ریزی پویاست بهره گرفته شده است. برای هر کدام از لوله های شبکه، می توان ترکیبات متعددی از نظر عمق کارگذاری، شیب کارگذاری و قطرهای متفاوت در نظر گرفت که از نظر هیدرولیکی و فنی قیود طراحی را ارضا کند. اما از نظر اقتصادی ترکیبات محدودی وجود دارند که هزینه ها را کمینه کنند. الگوریتم برنامه ریزی پویای تفاوتهای گسسته براساس تعیین یک جواب اولیه برای شبکه و سپس بهبود آن در طی تکرارهای متوالی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فنی عمل می کند. برای محدود کردن دامنۀ جستجوی مابین حالتهای ممکن شیب و قطر برای هریک از لوله ها و در طی هر کدام از تکرارها، اقدام به تعریف یک محدوده از جوابهای مورد قبول در طی هر تکرار می شود که در اصطلاح کوریدور نامیده می شود. ایم محدوده در طی هر تکرار به سمت جواب بهینۀ نهایی تقریب پیدا می کند. با توجه به مطالب بالا برای طرح بهینۀ شبکه های فاضلاب به کمک الگوریتم برنامه ریزی پویای تفاوتهای گسسته اقدام به تدوین یک برنامۀ رایانه ای شد که در اصطلاح اسنوپ2 نامیده می شود. برای شناسایی تواناییهای تدوین شده اقدام به حل چند مثال نمونه شد. با توجه به نتایج حاصله، ملاحظه شد که جوابهای اسنوپ در مقایسه با کارهای مشابه از قابلیت مناسب برخوردار است.

عنوان مقاله [English]

Optimum Design of Sewer Collection Networks

نویسنده [English]

  • N. Talebbeydokhti and R. V. Rohani
چکیده [English]

Various methods have been used to economically design wastewater and stormwater collection systems. In this article, Discrete Differential Dynamic Programming (DDDP) which is a subsection of dynamic programming (DP) was used. For each pipe network, various alternatives such as depth and slope of pipe laying and various diameters could be considered to satisfy hydraulic and engineering constraints. From an economic viewpoint, however there are few alternatives to minimize the costs. Planning algorithm for DDDP is based on determination of one initial answer for network and modifying the answers in continous trials which satisfy economic and engineering considerations. To limit the range of answers in each trial, a corridor of solutions was defined. This range in each trial will converge to an optimum solution. In this regard, a computer program called SNOP (Sewer Network Optimization) has been developed. Several design examples have been run with this program. The results show the suitability of the program.

تحت نظارت وف ایرانی