مطالعه همبستگی بین محرکه های حاصل از اسکنر و محرکه های سی آی ای

نویسنده

چکیده

در این تحقیق ارتباط بین محرکه های حاصل از اسکنر1 (RGB) و محرکه های سه گانه2 سی آی ای3 (XYZ) توسط روش رگرسیون با چند جمله ایهای مختلف برای پارچه های پلی استر به دست آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که افزایش درجه و تعداد جملات چندجمله ای باعث افزایش دقت رنگی4 می شود. همچنین مشخص شد که فرایند انتقال RGB به XYZ بستگی به نوع کالا داشته و نیز نحوۀ انتخاب رنگها برای نمونه های کالیبراسیون اولیه مهمتر از تعداد نمونه های کالیبراسیون اولیه است. استفاده از نمونه های کالیبراسیون با خصوصیات رنگی نزدیکتر به نمونه های مجهول سبب بهبود نتایج می شود.

عنوان مقاله [English]

Correlation Between Scanner Response and CIE Tristimulus Values

نویسنده [English]

  • H. Izadan and S. A. Hosseini Ravandi
چکیده [English]

In this study, a relationship between scanner response (RGB) and CIE tristimulus values (XYZ) is established by regression technique with different polynomials for colored polyester fabrics. The results showed that the transformation process is material dependent and higher order polynomials will fit the experimental data better than lower polynomials. The results also showed that the way the colors are chosen for primary calibration samples is more important than the number of samples. Using calibration samples with color characteristics closer to unknown samples leads to better results.

تحت نظارت وف ایرانی