معرفی یک برنامه رایانه ای برای تحلیل مسائل غیر خطی و دینامیکی با تغییر شکلهای بزرگ و کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک

نویسنده

چکیده

با توجه به فراوانی رایانه های شخصی و وجود برنامه های رایانه ای مقتدر، امکان تحلیل محیطهای پیچیدۀ مکانیکی بیش از گذشته فراهم شده است. CA21 برنامۀ رایانه ای است که توسط مولف این مقاله تهیه شده است. این برنامه، یک برنامۀ تفاضل محدود صریح است که قادر به تحلیل مسائل متنوع و پیچیده در زمینۀ ژئوتکنیک است. در این مقاله، ضمن ارائۀ مقدمه ای بر روابط ریاضی مرتبط با تحلیل عددی به کار گرفته شده، با حل چند مثال غیرخطی و دینامیکی کارایی برنامه نشان داده می شود. در انتها نیز با تحلیل یک شیب خاکی، روش جدیدی برای یافتن جابه جایی دائمی این گونه شیروانیها پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

A ComputerProgram for Modeling Large Deformation Nonlinear and Transient problems in Geotechnical Engineering

نویسنده [English]

  • A. A. Fakhimi
چکیده [English]

CA2 (Continuum Analysis, 2- dimensional) is a computer program developed by the author. CA2 can solve a variety of complex geotechnical problems using explicit finite difference method. In this paper, an introduction will be given to the theoretical and numerical basis of the program and the capability of the code will be shown by solving a few interesting nonlinear and transient problems. Finally, a new technique in finding earthquake induced displacement of slopes is proposed.

تحت نظارت وف ایرانی