پرش هیدرولیکی روی کانالهای با شیب معکوس و پله منفی

نویسنده

چکیده

تاکنون تحقیقات زیادی در مورد پرش هیدرولیکی روی حوضچه های با کف افقی و بعضاً با شیب کم انجام گرفته است. مطالعات روی حوضچه های شیبدار (مثبت) نیز نسبتاً قابل ملاحظه است. لیکن در مورد حوضچه های با شیب معکوس کار قابل توجهی انجام نشده است. این تحقیق در ادامۀ مطالعات مربوط به پرش روی شیبهای معکوس و پلۀ مثبت، خصوصیات پرش روی شیبهای معکوس و پلۀ منفی را مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات حاضر ضمن ارائۀ میزان تأثیر همزمان شیب معکوس و پلۀ منفی در پرش هیدرولیکی نشان می دهد که پله های منفی نقش مؤثری در پایداری پرش داشته موجب افزایش نسبی طول پرش و همچنین عمق ثانویه پرش می شوند.

عنوان مقاله [English]

Hydraulic Jump over Negative Slopes with Negative Steps

نویسنده [English]

  • K. Esmaili and J. Abrishami
چکیده [English]

Many studies have been conducted on the characteristics of hydraulic jumps over horizontal basins. On sloping basins, however, few such studies have been performed so that the issue requires more investigation. A significant number of studies has also been conducted on basins with positive slopes but comparatively few have been carried out on basins with negative slopes. This study was carried out to determine the characteristics of hydraulic jumps over negative slopes with negative steps. The results revealed that negative steps have significant effects on the stability of hydraulic jumps, while also increasing their length and conjugated depth.

تحت نظارت وف ایرانی