تخمین نیروی جانبی موثر بر یک پایه قائم زبر سکوی زیر دریایی تحت اثر امواج تصادفی دریا

نویسندگان

چکیده

نیروهای وارده از سوی امواج دریا بر روی سازه‌های دریایی، مشابه خود امواج، طبیعتی تصادفی دارند. این نیروها عمدتا به دو نیروی همراستا با جهت انتشار موج2 و نیروی جانبی یا لیفت قابل تفکیک‌اند. طبیعت تصادفی نیروی لیفت از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و بایستی با نیروهای همراستا با جهت انتشار موج در طراحیها ترکیب شوند. در مقاله حاضر سعی شده با به‌کارگیری دو شیوه مختلف، سری زمانی این نیرو تخمین زده شود. در این راستا نحوه تعیین ضریب لیفت با دو شیوه مذکور مورد بحث قرار گرفته، با استفاده از آن نیروها تعیین و با مقادیر تجربی مقایسه شده است. داده‌های تجربی این تحقیق از آزمایشات با مقیاس بزرگ انجام شده در آزمایشگاه هیدرولیک دلفت هلند بر روی یک استوانه قائم زبر جمع آوری شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Lift Force on a Rough Vertical Pile of Platform to Random Sea Waves

نویسندگان [English]

  • M. A. Lotfollahi Yaghin
  • K. Farzad and M. Naghipour
چکیده [English]

Similar to random sea waves, forces on the offshore structures due to waves are random. These forces can be mainly divided into two components, namely, inline forces and transverse or lift forces. The random nature of lift forces is more complicated than that of inline forces and both should be combined for design purposes. In the present paper, two different approaches have been used to determine time series of lift forces. Along these lines, the determination of lift coefficients is discussed which have then been used to obtain transverse forces and compared with experimental data. The experimental data used in this study were collected at Delft Hydraulics Laboratory on a full-scale rough vertical cylinder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Random Waves
  • Vortex Shedding
  • Lift force
  • Lock-in Phenomenon
  • Routh Vertical pile
  • Platform

تحت نظارت وف ایرانی