دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، تیر 1383 
یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی

صفحه 49-69

مسعود ربانی؛ کامران رضائی و محمدمهدی لطفی محمدآبادی؛ M. M. Lotfi and M. Abadi


تخمین استحکام نخ پنبه‌ای چرخانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیکی الیاف

صفحه 203-209

سیدعبدالکریم حسینی؛ غلامرضا افخمی؛ عباس طبیبی و عبدالحسین صادقی


تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک

صفحه 221-227

مسعود لطیفی؛ محمد امانی؛ سید محمد عترتی و امیرحسین صدری


تحت نظارت وف ایرانی