ارائه یک مدل مشخصه همگرد الاستیک و کاربرد آن در تحلیل یک سیکل بسته تغییر شکل بزرگ

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر یک مدل مشخصه الاستیک بر اساس نرخ همگرد اویلری تانسور کرنش لگاریتمی ارائه شده است. با استفاده از مدل مذکور تغییر شکل بزرگ یک سیکل بسته شامل کشش، برش، فشار و برش معکوس تحلیل شده است. از آنجا که تغییر شکل جسم سیکل بسته‎ای را طی می‎کند و ماده الاستیک و همسانگرد است، باید در انتهای سیکل مقادیر تنش قائم و برشی مساوی صفر باشد. با استفاده از مدلهای مشخصه نرخی موجود پاسخ غیر صفر برای مؤلفه‎های تنش در انتهای سیکل به‌دست می‌آید. با استفاده از مدل مشخصه ارائه شده، مؤلفه‌‌های قائم و برشی تنش در انتهای سیکل بسته دقیقاً مساوی صفر به‌دست می‌‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Corotational Elastic Constitiutive Model and its Application to the Analysis of a Large Deformation Closed Cycle

نویسنده [English]

  • R. Naghdabadi and A. Saeedi
چکیده [English]

In this paper, an elastic constitutive model based on the Eulerian corotational rate of the logarithmic strain tensor is proposed. Using this model, the large deformation of a closed cycle containing tension, shear, compression and inverse shear is analyzed. Since the deformation path includes a closed cycle and the material is considered as an isotropic elastic material, the normal and shear components of the stress at the end of the cycle must vanish. Using conventional constitutive models, the non-zero solution for the stress components is obtained. Using the proposed constitutive model, the normal and shear components of stress at the end of the cycle are obtained to be exactly equal to zero.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corotational elastic constitutive model
  • Large deformation
  • Closed cycle

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی