مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن

نویسندگان

چکیده

آزمایشهای تجربی متعددی روی اجسام دو بعدی و تقارن محوری در یک تونل باد برای بررسی و تحلیل نتایج حاصله در راستای اندازه‌گیری فشار مبنا و مقایسه با روابط نظری موجود انجام گرفته است. این آزمایشها برای دستیابی به روش صحیحی برای پردازش نتایج حاصله از آزمون موشک و یا هواپیما برای محاسبه نیروی پسا در سرعتهای مافوق صوت انجام گرفته است. روشهای نیمه تجربی زیادی برای جریانهای دو بعدی وتقارن محوری مطرح می‌باشد که با استفاده از آنها فشار مبنا برای اجسام مذکور محاسبه شده و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که افزایش ضریب فشار مبنا برای مدل دو بعدی با مبنای پله با عدد ماخ به مراتب بیشتر از مدل با مبناهای تقارن محوری است. از بین روابط نیمه تجربی موجود روش تانر سازگاری خوبی با نتایج تجربی حاصل از این تحقیقات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Base Pressure of Two-Dimensional and Axisymmetric Bodies and Evalution of the Theoretical Methods

نویسندگان [English]

  • M. Mani
  • M. R.Soltani
  • and A. Haghiri
چکیده [English]

Several experiments involving two-dimensional and axisymmetric bodies have been carried out in a Trisonic wind tunnel at supersonic speeds to investigate and analyse the measured values of base pressure and to compare them with those from the theoretical methods. The objective of the experiments was to obtain an appropriate method for processing the results of wind tunnel tests on rockets or aircraft having base area, hence, base drag. Among numerous semi-empirical methods available for two-dimensional and axisymmetric geometry, the methods presented by Chapman, Korst and Tanner have been utilized to calculate values of base pressure for comparison with the experimental findings for the same model. The results indicate that the pressure increase for the 2-D model with a steplike base is greater that of the axisymmetric model with the same conditions. The experimental results for all cases considered in this investigation compare well with those from existing the theoretical method developed by Tanner

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind tunnel
  • Supersonic flow
  • Base flow
  • Base pressure
  • Two dimension al model
  • Axisymmetric model

تحت نظارت وف ایرانی