بهبود مشخصات مقاومتی ماسه با استفاده از الیاف پلیمری

نویسنده

چکیده

رفتار تنش-کرنش, مقاومت نهایی و شکل‌پذیری ماسه ریزدانه مسلح شده با الیاف پلیمری (تراشه‌های نازک موکت) برحسب درصد وزنی ) Wfنسبت وزن خشک الیاف به وزن خشک خاک(Wf = و نسبت ابعاد AR ) نسبت طول الیاف به ضخامت الیاف= (ARمورد مطالعه قرار گرفته است. تعدادی آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی شده (CD) ، تک‌محوری، و CBR انجام شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که افزودن تراشه ها, شکل‌پذیری و مقاومت نهایی نمونه‌ها را افزایش ولی ضریب کشسانی حداکثر را کاهش می‌دهد. منحنی تغییرات مقاومت و کرنش حجمی نهایی برحسب درصد وزنی الیاف دارای روند صعودی (افزایشی) بوده، ولی نرخ تغییرات، روند کاهشی دارد. تاثیر افزایش پارامتر AR بر مقاومت و شکل‌پذیری نمونه‌ها نیز مشابه با تاثیر Wf است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Strength Parameters of Sand Reinforced with Polymeric Fibers

نویسنده [English]

  • H. Ghiassian and G. R. Poorebrahim
چکیده [English]

Triaxial consolidated drained, unconfined compression, and CBR tests have been conducted in order to study the stress-strain, strength, and volume change characteristics of fine sand specimens reinforced by polymeric fibers made from carpet wastes. The variables are aspect ratio (length/width) and weight percentage of the fibers. The results indicate that the peak strength and total volume change of reinforced specimens increase whereas the maximum elastic modulus decreases as the fiber content increases. The rate of increase in the peak strength and total volume change, however, diminishes with increasing the fiber content. The effect of increase in the aspect ratio on results is similar to that of the fiber content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced sound
  • carpet waste
  • Triaxial
  • Manaxial
  • CBR
  • Strength

تحت نظارت وف ایرانی