طراحی اقتصادی فرایند کنترلی R2R بر اساس رویه EWMA

نویسندگان

چکیده

آگاهی از هزینه‌های کیفیت به کارشناسان در طراحی بهینه کنترل کننده‌های Run-to-Run(R2R) به منظور بهبود کیفیت فرایندهای تولیدی کمک موثری می‌کند. این آگاهی در جهت کاهش تعداد اشتباهات و خطاها در مورد هزینه‌های مربوط به این نوع کنترل کننده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله بر اساس مدل فرایندی هزینه‌های کیفیت، هزینه‌های تطابق و عدم تطابق برای فرایندی که کنترل کننده‌های R2R را استفاده می‌کند، محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از یک مدل ریاضی، پارامتر وزنی رویه میانگین متحرک موزون نمایی1 (EWMA) را که در کنترل کننده های R2R استفاده می‌شود به صورت بهینه طوری به دست می‌آید که مجموع هزینه‌های کیفیت حداقل شود. پارامتر وزنی رویه EWMA ، نقش اساسی در عملکرد کنترل کننده R2R و در نتیجه کاهش هزینه‌های کیفیت دارد. در پایان یک مطالعه موردی در صنعت اپتیک به منظور بررسی وتشریح نتایج مدل، آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Design of R2R Controller using EWMA Procedure

نویسندگان [English]

  • R.B.Kazemzadeh
  • R.Noorossana and M. Karbasian
چکیده [English]

In the last few years, Run-to-Run (R2R) control techniques have been developed and used to control various processes in industries. These techniques combine response surface, statistical process control, and feedback control techniques. The R2R controller consists of a linear regression model that relates input variables to output variables using Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). In this paper, we have developed a R2R controller model based on quality costs. The model consists of finding optimum weight of EWMA procedure in R2R controllers with respect to conformities and nonconformities costs. The validity and performance of the developed model were tested using a real case study in an optic industry application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality costs
  • R2R controller
  • EWMA

تحت نظارت وف ایرانی