دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، دی 1384 
طراحی اقتصادی فرایند کنترلی R2R بر اساس رویه EWMA

صفحه 15-28

رضا برادران کاظم‌زاده؛ رسول نورالسناء و مهدی کرباسیان


تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا

صفحه 105-122

سید مصطفی حسینعلی‌پور؛ محمد مهدی دوستدار؛ کریم مظاهری


کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی

صفحه 123-135

اصغر ابراهیمی؛ سید علی اکبر موسویان و مهران میرشمس؛ and M. Mirshams


تحلیل تغییرشکل ترموالاستیک پلاستیک ورق در فرایند شکل‌دهی خمکاری شعله‌ای

صفحه 159-170

سید جلال همتی؛ محمد علی نیازی؛ مهدی معرفت و رضا نقدآبادی؛ and R. Naghdabadi


بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل

صفحه 171-191

محمدرضا حیدری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد طیبی رهنی و محمد فراهانی؛ and M. Farahani


تحت نظارت وف ایرانی