تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مطالعه عددی مشخصه‌های دینامیکی ابر دو‌فازی سوخت و هوا در محیط باز اتمسفر به منظور بررسی دتونیشن‌پذیری آن پرداخته می‌شود. مشخصه‌هایی از ابر نظیر نسبت توازن، آشفتگی، شکل ، حجم و یکنواختی ابر و نیز توزیع زمان تأخیر در اشتعال به عنوان عوامل مهم در شروع دتونیشن موفق معرفی و مورد مطالعه قرار داده می‌شوند. بر اساس رفتار این مشخصه‌های مهم مناسبترین بازه زمانی و موقعیت مکانی برای شروع احتراق تعیین و پیشنهاد می‌شود. برای تأیید این مدلسازی از تحلیل نظری و مقایسه با برخی نتایج تجربی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Numerical Study of Dynamic Detonability Characteristics of Two-phase Unconfined Fuel-Air Clouds

نویسندگان [English]

  • M. Hosseinalipour
  • M. M. Doustdar and K. Mazaheri
چکیده [English]

A numerical simulation has been carried out to study the detonability characteristics of two- phase unconfined clouds. The parameters equivalence ratio, turbulence, shape, volume and uniformity of the cloud and the delay time distribution are recognized and introduced as the most important factors determining the reactivity of the cloud and influencing the initiation of a successful detonation. With regard to the dynamic behavior of the cloud and the changes in the magnitude of these significant characteristic parameters, the best ranges of time and position for secondary detonator action are determined. Comparisons are also performed with experimental results along with theoretical analyses to validate the numerical results obtained in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical solution
  • Two- phase flow
  • Unconfined
  • Detonation

تحت نظارت وف ایرانی