به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو

نویسندگان

چکیده

به کارگیری تولیدات پراکنده1 در سیستم توزیع مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی بسیاری را به دنبال دارد. برای رسیدن به این مزایا، تولیدات پراکنده باید اندازه مناسب داشته باشند و در مکانهای مناسب نصب شوند. باتوجه به نحوه تأثیر تولیدات پراکنده و خازنها بر روی شاخصهای عملکردی سیستم توزیع به نظر می‌رسد با تعیین مکان و اندازه بهینه هر دو نوع تجهیزات به طور همزمان علاوه بر دستیابی به بیشترین مزیت در استفاده از ظرفیت مشخصی از تولیدات پراکنده، ظرفیت خازن مورد نیاز نیز حداقل شود. در این مقاله با تعریف یک مسئله برنامه ریزی ترکیبی جدید شامل برنامه ریزی توأم منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ/توان راکتیو، اندازه و مکان بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو مورد نیاز به طور همزمان تعیین می‌شود. در این راستا موقعیت تپ تنظیم کننده‌های ولتاژ2 موجود در سیستم به گونه ای تغییر داده می‌شود که در شرایط بار پیک سیستم توزیع، با تخصیص مجموع ظرفیت مشخصی از تولیدات پراکنده به میزان مناسب و در مکانهای مناسب و همچنین با به کارگیری حداقل ظرفیت منابع توان راکتیو، تلفات سیستم حداقل شود. همانند بسیاری از مسائل دیگر در برنامه ریزی شبکه قدرت، مسئله تعریف شده در این مقاله یک مسئله بهینه سازی پیچیده غیر خطی شامل متغیر‌های گسسته است. بنابراین برای حل مسئله بهینه سازی از الگوریتم جستجوی ممنوع3 که الگوریتم بسیار مناسبی برای حل این گونه مسائل است، استفاده شده است. نتایج به کار گیری الگوریتم برروی سه شبکه توزیع 6، 10 و 33 باس ارائه و با نتایج مربوط به روش تحلیلی مشتق مرتبه دوم4 مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Tabu Search to Optimal Placement of Distributed Generation and Reactive Power Sources

نویسندگان [English]

  • M. E. Hamedani Golshan
  • S. A. Arefifar
  • and Gh. Moslehi
چکیده [English]

Introducing distributed generation into a power system can lead to numerous benefits including technical, economic, environmental, etc. To attain these benefits, distributed generators with proper rating should be installed at suitable locations. Given the similar effects of distributed generators and capacitor banks on operation indices of a distribution system, simultaneous assignment of best locations and sizes to both will not only lead to greatest benefits from distributed generators but also to lower reactive power capacity requirements. In this paper, a new combined planning problem involving distributed generation and Volt/VAr control means planning is formulated and solved in which the quantity of distributed generators and reactive power sources are simultaneously assigned to buses in a distribution system. Also tap positions of voltage regulators are computed such that with a given distributed generation under peak load conditions, power losses and the reactive power capacity required are minimized. Like many other problems in power network planning, the problem formulated here is a nonlinear combinatorial one. Hence, we employ the tabu search algorithm to solve the optimization problem. The results from applying the algorithm to distribution networks with 6, 19, and 33 buses are presented and compared with those obtained from employing the second order method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution system
  • Distributed generation
  • Reactive sources
  • System losses
  • Optimal placement
  • Tabu Search
  • Voltage regulator

تحت نظارت وف ایرانی