تحلیل فروریختگی پوسته‌های تقویت شده از طریق آزمون مدل، بررسی نتایج به کمک نرم‌افزارهای اجزای محدود و استفاده از آن برای بدنه فشار زیردریایی

نویسندگان

چکیده

تجربه نشان داده است در عمل به دلیل تأثیر عوامل مختلف، رسیدن به فشار کمانش کلاسیک ناممکن است. این امر، نشان دهنده لزوم استفاده از نظریه‌های غیرخطی و درنظر گرفتن عوامل مختلف مؤثر بر کمانش مانند نقص شکل و جوش در تحلیل کمانش است. آنچه که در این تحقیق صورت گرفته، ساخت مدلی است که تا حد امکان نزدیک به انحرافات استاندارد باشد، سپس کمانش مدلها تحت فشار هیدرواستاتیک هم به صورت تجربی و هم به صورت عددی با استفاده از نرم‌افزارهای اجزای محدود ADINA ، ANSYS ، COSMOS و MARC و با توجه به تواناییهای خاص هریک بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند با درنظر گرفتن غیرخطیهای هندسی و ماده‌ای و نیز وارد کردن اثر نقص‌شکلها می‌توان به تقریب قابل قبولی از بار کمانش واقعی دست یافت. با توجه به نتایج حاصله، بدنه فشار یک زیردریایی نمونه نیز تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Experimental Collapse Analysis of Ring Stiffened Shells Using Finite Element Software Packages and Application of Results to a Submarine Pressure Hull

نویسندگان [English]

  • A. R. Safari
  • M. Ghayour
  • and A. Kabiri
چکیده [English]

It is empirically established that, due to a number of factors involved, a classical (linear) analysis of buckling pressure is impossible. Nonlinear theories of buckling are, therefore, required that involve effective factors such as imperfections and welding effects. In this study, models are developed which are as close to allowable standard deviations as possible. In the next stage, their buckling behavior is investigated both experimentally and numerically using finite element packages ADINA, ANSYS, COSMOS, and MARC based on specific capabilities of each. Results show that reasonable estimates of real buckling pressure will become possible when material and geometrical nonlinearities and initial imperfections are introduced into the analytical system. Finally, in the light of the results obtained, a submarine pressure hull is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling
  • Collapse
  • Imperfection
  • Test
  • finite element method

تحت نظارت وف ایرانی