بررسی تاثیر سیکل دما - زمان بر توزیع اندازه و مورفولوژی ذرات پودر آلومینیم تولید شده به روش SAMD

نویسندگان

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

SAMD روش نسبتا جدیدی در تولید پودرهای فلزی است که در آن از هم‌پاشیدگی و تکه تکه شدن مذاب، در اثر انتقال انرژی سینتیک از پروانه همزن به مذاب از طریق یک ماده واسط جامد صورت می‌پذیرد و پس از انجماد قطرات مذاب حاصل و جدا کردن ماده واسط، پودر فلزی به دست می‌آید. در تحقیق حاضر، مقدار مشخصی از پودر نمک طعام به مذاب آلومینیم اضافه شد و مخلوط در دمای مشخص برای مدت زمان معین هم‌زده شد تا قطرات فلزی به دست بیایند. سپس این مخلوط در آب کوئنچ شد و در نتیجه قطرات فلزی به پودر تبدیل شدند و نمک طعام در آب حل شد. پودر حاصل پس از جمع‌آوری، شستشو و خشک کردن تحت آزمایشهای تعیین ابعاد ذرات به کمک اشعه لیزر و بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر سیکل دما-زمان مورد استفاده در هنگام همزدن مخلوط، بر اندازه و مورفولوژی پودر آلیاژ Al-6wt%Si تولید شده از این روش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که کرویترین ذرات پودری و حداقل اندازه متوسط ذرات آلومینیم با همزدن به مدت 5 دقیقه در 690 درجه سانتیگراد و سپس کوئنچ در آب به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Time-temperature Cycles on Size and Morphology of Al Powder Particles Prepared via SAMD

نویسندگان [English]

  • P. Delshad-Khatibi
  • F. Akhlaghi
School of Metallurgy and Materials Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Solid Assisted Melt Disintegration (SAMD) is a relatively new method for producing metallic powder particles in which the kinetic energy transferred from a rotating impeller to the melt via a solid medium causes melt disintegration. These droplets are then solidified and separated from the media to obtain metallic powder particles. In the present study, sodium chloride (NaCl) was used to produce Al-6wt%Si powder particles. A specified amount of NaCl was introduced into the aluminum alloy melt and the slurry was stirred following a specified time-temperature regime to disintegrate the molten alloy into droplets. This blend was quenched in water to solidify Al powder particles and to dissolve NaCl in water. The Al powder particles were then collected, washed, dried, and subjected to laser particle size (LPS) analysis and scanning electron microscopy (SEM). The effects of different time-temperature regimes on the size and morphology of the resultant Al-6wt%Si powder particles were investigated and the optimum conditions for obtaining the finest spherical particles were established. It was concluded that the finest and most spherically shaped Al powder particles could be produced by stirring the slurry at 690 °C for 5 min followed by water quenching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SAMD method
  • Aluminum powder
  • Time-temperature cycle
  • morphology
  • Size distribution

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی