تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

سطح شکست فولادهای متالورژی پودر به عوامل مختلفی مثل ساختار تخلخل، چگالی، نوع روش آلیاژ سازی، سطح اتصال بین پودرها (گردنه های تف جوشی)، همگنی ریزساختار و نوع بار اعمالی بستگی دارد. بنابراین جهت شناسایی دقیق رفتار این مواد در حین سرویس می بایست نوع تنشهای استاتیکی و دینامیکی وارده بر این قطعات را مورد بررسی قرار داد. همچنین بررسی ریزساختار اطراف محل رشد ترک نیز به تحلیل رشد و اشاعه ترک کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق رفتار و مکانیزم ترک ناشی از تست خمش سه نقطه ای بر فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن دار تحت چگالی های (6.7, 7 7.2 gr/cm3) مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. سطح شکست مخلوطی از هر دو حالت نرم و ترد بود، که البته بعلت وجود تخلخل، مکانیزم غالب شکست ترد بود. طبق نتایج بدست آمده مشاهده گردید که در اطراف محل رشد و اشاعه ترک عنصر آلیاژی مولیبدن به شدت افزایش یافته است که دلیل اصلی آن شکست می باشد. همچنین مسیر رشد ترک از میان تیغه های مارتنزیت/بینیت و تخلخلهای تیز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microstructure, Quantitative Fractography and Bending Strength in Cr-Mo Powder Metallurgy Steel

نویسندگان [English]

  • E. Ganjeh 1
  • H. Khorsand 2
1 Young Researchers Club, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Materials science and engineering Division, Mechanical Engineering Department, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The fracture surfaces of PM Cr-Mo steels intensively depends on pores structure, densification, diffusion of alloying elements, contact area between particles (sinter necks), microstructural homogeneity, and type of applied load. Also, knowing about element distribution in PM parts to evaluate what places are good for crack growth, nucleation and coalescenc is important. In this investigation, fracture surfaces and crack growth mechanism for element distribution environments of cracks were studied under the three point bending (TPB) test. In this work, crack growth mechanism in Cr-Mo PM parts with three different densities (6.7, 7 and 7.2 g/cm3), were evaluated accurately. Crack walk occurred in some places that had more alloying elements, particularity molybdenum. In addition, crack route was obtained from among the sharpened porosities and martensite/bainite structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • powder metallurgy (PM)
  • mechanical property
  • microstructure
  • crack behavior
  • fracture surface

تحت نظارت وف ایرانی