تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 علم و صنعت ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثر دما، زمان و اتمسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت نیکل تهیه شده به روش شیشه سرامیک توسط تکنیک های تحلیل حرارتی افتراقی، پراش اشعه X (XRD)، مغناطومتری نمونه مرتعش و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیبات مختلف در سیستم SiO2- B2O3- Fe2O3- NiO- Na2O برای دست یابی به شیشه آمرف بررسی گردید. نمونه ی عملیات حرارتی شده در بستر گرافیتی در دمای 0C510 به مدت یک ساعت، آهنربایش بیشتری نسبت به نمونه-ی عملیات حرارتی شده در اتمسفر هوا و در شرایط یکسان نشان داد. حضورفاز فریت نیکل و فازهای غیرمغناطیسی از قبیل فازهای سدیم بوراتی و سیلیکاتی در تحلیلXRD نمونه های عملیات حرارتی شده مشاهده شد. آهنربایش نمونه ها با افزایش زمان نگه داری در دمای 0C510 از 1 ساعت به 3 ساعت کاهش یافت. افزایش دما تا 0C700 باعث افزایش تبلور فاز فریت نیکل و افزایش میزان آهنربایش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Heat Treatment and Atmosphere on Magnetic Properties of Nano-Structured Nickel Ferrite Glass-Ceramic

نویسندگان [English]

  • A. M. Molavi 1
  • S. M. Mirkazemi 2
  • A. Beitollahi 2
1 School of Material Science and Engineering, Iran University of Science and Technology
2 School of Material Science and Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The effects of temperature, time and atmosphere on microstructure and magnetic properties of NiFe2O4 glassceramic were investigated utilizing differential thermal analysis, X-ray diffraction, vibrating sample magnetometer and scanning electron microscope techniques. Various compositions were studied in the Na2O-NiO-Fe2O3-B2O3-SiO2 system to obtain amorphous phase. The sample heat-treated in graphite bed at 510°C for 1 hr showed higher magnetization than the one heattreated in the air under the same condition. XRD analysis showed the presence of nickel ferrite and some non-magnetic phases such as sodium borate and silicate phases in the heat treated samples. The maximum magnetization of samples reduced by increasing the holding time from 1hr to 3 hr at 510°C. Increment of temperature to 700°C increased the amount of NiFe2O4 and maximum magnetization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel ferrite
  • Glass-ceramic
  • nanostructure
  • magnetic properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی