بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، مخلوط استوکیومتری از کربنات منیزیم و آلومینای کلسینه شده به مدت یک ساعت در دمای °C 1100 کلسینه شد. این ماده پس از آسیاب، به ترکیب 6 درصد وزنی کلرید منیزیم افزوده، پس از شکل دهی با پرس در دماهای1300 و °C 1500 و در زمان های متفاوت تحت پخت قرار گرفت. مقدار فاز اسپینل تشکیل شده به کمک تحلیل فازی نیمه کمی تعیین شد. سپس با کمک معادله جاندر مقدار ثابت سرعت واکنش تشکیل اسپینل و مقدار انرژی فعال‌سازی آن با استفاده از معادله ی آرنیوس به‌دست آمد. نتایج نشان داد که افزودن کلرید منیزیم باعث تسریع واکنش تشکیل اسپینل می شود. در این ارتباط مقدار انرژی فعال‌سازی برای نمونه بدون افزودنی کلرید منیزیم 06/93 و برای نمونه حاوی 6 درصد افزودنی 71/55 کیلوکالری بر مول محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of MgCl2 Addition on the Kinetics of MA Spinel Formation

نویسندگان [English]

  • S. Otroj
  • F. Mohammadi
  • M.R. Nilforushan
Faculty of Engineering, Shahrekord University
چکیده [English]

In this paper, the effect of MgCl2 addition on the kinetics of MA spinel formation was investigated. For this purpose, the stoichiometric mixture of MgCO3 and calcined aluminum was calcined at 1100 °C for 1 hr. Then, the calcined composition was wet-milled and after addition of 6% MgCl2 the compositions were pressed and fired at 1300 and 1500 °C for different times. Spinel phase content was determined using semi-quantitative phase analysis. With regard to Jander's equation, the rate constant was calculated, and the activation energy was obtained from Arrhenius equation. The results showed that the addition of MgCl2 leads to the acceleration of the spinel formation reaction. Besides, 55.71 Kcal/mol as the activation energy was calculated for the composition containing 6 wt.% MgCl2 compared with 93.06 Kcal/mol for the composition without MgCl2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinel
  • Magnesium aluminate
  • Magnesium chloride
  • Phase composition
  • Kinetic

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی