اثر زمان آسیاب‌کاری بر تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های زیادی در زمینه استفاده از فرایند مکانوشیمیایی برای تولید نانومواد صورت گرفته است. در این پژوهش، نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی و با استفاده از ماده ارزان قیمت TiO2 تولید شد. از پودرهای اکسید تیتانیوم و آلومینیوم به‌عنوان مواد اولیه استفاده شد و آسیاب‌کاری در اتمسفر نیتروژن انجام شد. نتایج حاصله نشان داد در اولین مرحله از فرایند تولید، اکسید تیتانیوم به‌وسیله آلومینیوم احیا می‌شود و در ادامه فرایند، تیتانیوم تولیدی با آلومینیوم باقیمانده واکنش انجام می‌دهد. محصول تولید پس از 10 ساعت آسیاب‌کاری، اکسید آلومینیوم و آلومیناید تیتانیوم است و با افزایش زمان آسیاب‌کاری تا 80 ساعت، مقدار آلومیناید تیتانیوم افزایش می‌یابد. هم‌چنین نتایج نشان داد میزان تجزیه آلومیناید تیتانیوم با گرما دادن نمونه‌های حاوی آلومیناید تیتانیوم در اتمسفرهای آرگون و نیتروژن ناچیز و قابل چشم پوشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Milling Time on TixAly/Al2O3 Ceramic Matrix Nanocomposite Synthesis Using the Mechanochemical Method

نویسندگان [English]

  • m.godarzi
  • A. Saidi
چکیده [English]

In recent years, much research has been performed in the field of nanomaterials synthesis using mechanochemical process. In this research, TixAly/Al2O3 ceramic matrix nanocomposite was produced by the mechanochemical method. Aluminum and inexpensive titanium oxide powders were used as raw materials, and milling was performed under N2 atmosphere. The results showed that reduction of TiO2 by Al is the first step of synthesis process, and then Ti reacts with residual Al. The synthesis after 10 hours of milling resulted in titanium aluminide and aluminium oxide. With the increase of milling time to 80 hours, titanium aluminide quantity was increased. Also, the results showed that the heating of samples containing titanium aluminide in the argon and nitrogen atmospheres does not lead to complete decomposition of aluminides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TixAly/Al2O3 nanocomposite
  • Aluminides titanium
  • mechanochemical

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی