دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، اسفند 1393 
بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب

صفحه 75-84

شیما معصومی؛ Hosein حسین سرپولکی؛ بیژن افتخاری یکتا؛ منصور سلطانیه


بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

صفحه 107-120

کاظم شیبانی تذرجی؛ محمد حسن عباسی؛ مرتضی شمعانیان


تحت نظارت وف ایرانی