مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر پودر آلومینیوم خالص به همراه 5 درصد وزنی دی اکسید تیتانیم، در زمان‌های مختلف تحت فرایندآسیاب کاری مکانیکی قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل فازی به وسیله پراش پرتو ایکس(XRD) مشخص شد که افزایش زمان آسیاب به بیش از 10 ساعت سبب احیای تیتانیم توسط آلومینیوم شده و Al2O3 در ساختار تشکیل می‌شود. با ادامه فرایند، آلومینیوم با تیتانیم واکنش می‌دهد و سبب تشکیل Al3Ti در ترکیب می‌شود. این واکنش‌ها با استفاده از روابط ترمودینامیکی، مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌چنین پس از توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه، با استفاده از پهن‌شدگی پیک های الگوی حاصل از پراش پرتوی ایکس(XRD)، مطابق با رابطه ویلیامسون- هال، اندازه متوسط دانه و کرنش شبکه تعیین شد و به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، ساختار و مورفولوژی ذرات پودر مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization and Formation Mechanism of Aluminum Based Nanocomposites Reinforced with TiO2 Particles by Mechanical Milling

نویسندگان [English]

  • S. Mirtalebi
  • D. Ghasemi
چکیده [English]

In the present study, pure Aluminum powder with 5%wt Titanium Dioxide was mechanically milled at different times. Using phase analysis through X-ray diffraction (XRD), it was found that increasing of the milling times over 10 hours causes the reduction of Titanium by Aluminum and formation of Al2O3 in the structure. Also, it was shown that if the process persists, Aluminum reacts with Titanium and causes the formation of Al3Ti in the composition. The reactions were studied through the thermodynamic relations. Furthermore, after distribution of reinforcement particles in the matrix,
using X-ray diffraction peak broadening, according to Williamson-Hall equation, the mean crystallite size and lattice strain were determined, and by scanning electron microscopy (SEM), the structure and morphology of the powder particles were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposites
  • Aluminum Based
  • TiO2 Particles
  • Mechanical milling

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی