بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم بررسی شده است . بدین منظور مخلوط پودری مولیبدنیت، گرافیت و کربنات سدیم با نسبت مولی 1 : 4 : 2 به وسیله آزمون آنالیز حرارتی هم زمان(STA)، با سه نرخ حرارت‌دهی خطی 10، 15 و 20 درجه سانتی‌گراد بر دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون آنالیز حرارتی با 4 روش سینتیکی فریدمن، کسینجر،کوتز- ردفرن و اوزاوا تحلیل و مشخص شد که انرژی فعال‌سازی واکنش در این روش‌ها نزدیک به هم و حدود Kj/mol 220 است. هم چنین مدل سینتیکی حاکم، مدل کنترل شیمیایی است. برای بررسی مکانیزم واکنش ، مخلوط پودری تا دماهای 400، 800 و 1100 درجه سانتی‌گراد، در اتمسفر آرگون و با نرخ حرارت‌دهی 10 درجه سانتی‌گراد بر دقیقه به تدریج گرما داده شد. الگوی پراش پرتو ایکس فراورده‌های احیا و بررسی های ترمودینامیکی در این دماها نشان داد که واکنش احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم با تشکیل فازهای میانی مولیبدات سدیم و اکسید مولیبدن پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Kinetic Study on the Carbothermic Reduction of Molybdenite in the Presence of Sodium Carbonate

نویسندگان [English]

  • K. Sheybani
  • M.H. Abbasi
  • M. Shamanian
چکیده [English]

in this research, the kinetics of carbothermic reduction of molybdenite in the presence of sodium carbonate was studied. For this purpose, mixed powder of molybdenite, graphite, and sodium carbonate with 1:4:2 mole ratio was investigated using simultaneous thermal analysis (STA) at the heating rates of 10, 15 and 20 0C /min. The results of thermal analysis were evaluated through Friedman, Kissinger, Ozawa and Coats-Redfern methods. The activation energy of reduction reaction was determined 220 kj/mole, and it was found that the reaction was chemically controlled. To study the reaction mechanism, the mixed powder was heated to 400, 800 and 1100 0C in argon atmosphere at the heating rate of 10 0C/min. X- Ray diffraction
of the reaction products and thermodynamic analysis at these temperatures indicated that carbothermic reduction of molybdenite in the presence of sodium carbonate would advance through the formation of intermediate phases, Na2MoO4 and MoO2

کلیدواژه‌ها [English]

  • molybdenite
  • Carbothermic reduction
  • kinetics
  • Sodium Carbonate

تحت نظارت وف ایرانی