تاثیر پارامترهای مختلف بر خواص ضربه پاندولی کامپوزیت‌های شبه‌همسانگرد اپوکسی تقویت شده با الیاف بازالت و شیشه

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر پارامترهای مختلف بر خواص ضربه پاندولی کامپوزیت‌های خالص و هیبرید تقویت‌شده با فیلامنت‌های بازالت و شیشه مطالعه شده است. بدین منظور کامپوزیت‌هایی شامل بازالت خالص، شیشه خالص، دو نمونه هیبرید بین‌لایه‌ای و یک نمونه هیبرید درون لایه‌ای با آرایش شبه‌همسانگرد تولید شد. در این کامپوزیت‌ها از رزین اپوکسی به عنوان زمینه استفاده شد. آنگاه آزمایش ضربه پاندولی بر روی نمونه‌های کامپوزیت انجام و برای هر دسته از کامپوزیت‌ها میانگین انرژی جذب شده تعیین شد. نتایج نشان می‌دهند نمونه‌های بازالت خالص و شیشه خالص به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین انرژی جذب شده را از خود نشان داده‌اند. مقدار انرژی ضربه‌ای جذب شده برای نمونه‌های هیبرید، کم‌تر از نمونه بازالت خالص و بیش‌تر از نمونه شیشه خالص است. هم‌چنین در بین کامپوزیت‌های هیبرید، نمونه هیبرید درون‌لایه‌ای نسبت به نمونه‌‌های هیبرید بین‌لایه‌ای مقاومت بهتری در برابر ضربه داشته است.

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Parameters on Charpy Impact Properties of Quasi-Isotropic Epoxy Composites Reinforced with Basalt and Glass Fibers

نویسندگان [English]

  • M. Tehrani Dehkordi
  • S. H. Bahrami
  • R. Nategi Jahromi
چکیده [English]

In this study, the effects of different parameters on charpy impact properties of pure and hybrid composite laminates reinforced with basalt and glass filaments were investigated. For this purpose, five types of basalt and glass laminates with
quasi-isotropic stacking sequence, namely, a pure basalt, a pure glass, two inter-ply hybrid and one intra-ply hybrid composites were produced. Epoxy resin was used as matrix material. After that, the impact test was performed and the average absorbed energy of each type of specimens was determined. The results indicated that the pure basalt and nylon laminates had the highest and least absorbed energy, respectively. The hybrid laminates had the absorbed energy somewhere between the pure basalt and glass ones. Also, between the hybrid composites, the intra-ply laminate had a better impact performance than the inter-ply ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite
  • Inter-ply Hybrid
  • Intra-ply Hybrid
  • Charpy impact
  • Basalt
  • Glass

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی