بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال

نویسندگان

1 1 -گروه مواد و متالورژی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 2 -پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این پژوهش، نانوذره فریت نیکل با ابعادی بین 40 تا 100 نانو‌متر به‌روش هیدروترمال و با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول به‌عنوان سورفاکتانت در دمای 180 درجه سانتی‌گراد و مدت‌ زمان 12 ساعت تولید، و اثر دمای واکنش، زمان و سورفاکتانت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج آنالیز اشعه ایکس، تبدیل اکسید نیکل و هماتیت به فریت نیکل راهی برای تولید NiFe2O4 می‌باشد. هم‌چنین، تأثیر دما و زمان واکنش و سورفاکتانت بر ساختار ذرات بررسی شد. نتایج نشان داد که ذرات تشکیل شده در دمای 140 درجه سانتی‌گراد به‌صورت کلوخه بوده، شکل مشخص ندارند ولی در دمای 180 درجه سانتی‌گراد شکل کروی همگن پیدا می‌کنند. هم‌چنین مغناطش اشباع با افزایش زمان فرایند هیدروترمال افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Structural and Magnetic Characteristics of Nickel Ferrite Nanoparticles Prepared by Hydrothermal Method

نویسندگان [English]

  • R. Nayerhoda 1
  • F. Asjadi 2
  • P. Seifi 1
  • M. Salimi 1
1
2
چکیده [English]

In the present investigation, spherical nanoparticles of nickel ferrite with uniform structure were successfully produced by hydrothermal method in the presence of polyethylene glycol (PEG) as a polymeric surfactant at 180°C for 12 hour aging time and the effects of the synthesis time, temperature and surfactant were investigated. According to the X-ray analysis, conversion of nickel oxide and hematite to nickel ferrite was a way to produce NiFe2O4. At 140‌°C, agglomerated particles without specific shape were formed, but at 180°C particles were homogenous with spherical shape. Saturation magnetization increased by increasing the hydrothermal process aging time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic nanoparticles
  • Nickel ferrite
  • hydrothermal
  • PEG
1. Esteves M.L., Cortes A., Lugo M.T. and Rinaldi C., “Synthesis and Characterization of Carboxymethyl
Dextran-Coated Mn/Zn Ferrite for Biomedical
Applications”, Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, Vol. 321, pp. 3061-3066, 2009. 2. Pankhurst Q.A., Connolly J., Jones S.K. and Dobson
J., “Applications of Magnetic Nanoparticles in
Biomedicine”, Journal of Physics D: Applied
Physics, Vol. 36, pp. R167-R181, 2003. 3. Darling S.B. and Bader S.D., ”A Materials Chemistry
Perspective on Nanomagnetism”, Journal of
Materials Chemistry, Vol. 15, pp. 4189-4195, 2005. 4. Gupta A.K. and Gupta M, “Synthesis and Surface
Engineering of Iron Oxide Nanoparticles for
Biomedical Applications”, Biomaterials, Vol. 26, No 18, pp. 3995–4021, 2005. 5. Hwang, Y.H. and Lee, D.Y, “Recent Advances on
Surface Engineering of Magnetic Iron Oxide
Nanoparticles and their Biomedical Applications”, Journal of Quantitative Imaging in Medicine and
Surgery, Vol. 2, pp. 23–39, 2007. 6. Jacob J. and Abdul Khadar M., “Investigation of
Mixed Spinel Structure of Nanostructured
Nickelferrite”, Journal of Applied Physics, Vol. 107, pp. 114310, 2010. 7. Ahlawat A., Sathe V.G., Reddy V.R. and Gupta A., “Mossbauer, Raman and X-ray Diffraction Studies of
Superparamagnetic NiFe2O4 Nanoparticles Prepared
by Sol–Gel Auto-Combustion Method”, Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 323, pp. 2049-2054, 2011. 8. Mahmoudi M., Sant S., Wang B., Laurent S. and Sen
T., “Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles
(SPIONs): Development, Surface Modification and
Applications in Chemotherapy”, Advanced Drug
Delivery, Vol. 63, pp. 24–26, 2011. 9. Dung D.T.K., Hai T.H., Phuc L.H., Long B.D., Vinh
L.K. and Truc P.N., “Preparation and
Characterization of Magnetic Nanoparticles with
Chitosan Coating”, Journal of Physics, Vol. 187,pp. 012036, 2009.
10. Thangaraja A., Savitha V. and Jegatheesan, K.,
“Preparation and Charecterrization of Polyethylene
Glycol Coated Silica Nanoparticles for Drug
Delivery Application”, International Journal of
Nanotechnology Applications, Vol. 1, pp. 31–38, 2010. 11. Zhang L. and He R., “Oleic Acid Coating on the
Monodisperse Magnetite Nanoparticles”, Applied
Surface Science, Vol. 253, pp. 2611–2617, 2006. 12. Pradhan P., Giri J., Banerjee R., Bellare J. and
Bahadur D., “Cellular Interactions of Lauric Acid
and Dextran-Coated Magnetite Nanoparticles”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 311, pp. 282–287, 2007. 13. Xiangfeng C., Dongli J. and Chenmou Z., “The
Preparation and Gas-Sensing Properties of NiFe2O4 Nanocubes and Nanorods”, Sensors and Actuators,
Vol. 123, pp. 793–797 2007. 14. Maaz K., Karim S., Mumtaz A., Hasanain S.K., Liu
J. and Duan J.L., “Synthesis and Magnetic
Characterization of Nickel Ferrite Nanoparticles
Prepared by Co-Precipitation Route”, Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 321, pp. 1838-1842, 2009. 15. Umare S.S., Ningthoujam R.S., Sharma S.J., Shrivastava S., Kurian S. and Gajbhiye N.S., “Mössbauer and Magnetic Studies on
Nanocrystalline NiFe2O4 Particles Prepared by
Ethylene Glycol Route”, Hyperfine Interactions, Vol. 184, pp. 235-243, 2008. 16. Kooti M. and Naghdi Sedeh A., “Synthesis and
Characterization of NiFe2O4 Magnetic Nanoparticles
by Combustion Method”, Journal of Materials
Science & Technology, Vol. 29, pp. 34-38, 2013.

تحت نظارت وف ایرانی