مقایسه خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای5754، 6061 و 7039 آلومینیـوم به آلیاژ AZ31 منیـزیم

نویسندگان

1 1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 2- گروه مهندسی مواد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در این پژوهش، خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصالات نفوذی آلیاژهای 5754، 6061 و 7039 آلومینیوم به آلیاژ AZ31 منیزیم بررسی شد. اتصالات نفوذی بین آلیاژهای مورد نظر در دمای 44 درجه سانتی‌گراد، زمان 60 دقیقه، فشار 29 مگاپاسکال و خلاء 4-10×1 تور صورت گرفتند. فصل مشترک اتصالات با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی مجهز به تحلیلگر نقطه‌ای و خطی بررسی شدند. طبق نتایج تحلیل نقطه‌ای حضور ترکیبات بین‌فلزی Al12Mg17 و Al3Mg2 و مخلوطی از این دو فاز در ناحیه نفوذ مربوط به تمامی اتصالات انجام شده، مشاهده شد. هم‌چنین طبق نتایج تحلیل خطی، مقدار سختی آلیاژ آلومینیوم تأثیر به‌سزایی در نفوذ هر چه بیش‌تر اتم‌های منیزیم به­ سمت آلیاژ آلومینیوم داشت و بیشترین نفوذ منیزیم در حالت استفاده از آلیاژ آلومینیوم 6061 مشاهده شد. نفوذ بیش‌تر منجر به ایجاد پیوند قوی‌تری بین اتم‌های منیزیم و آلومینیوم شد و در نتیجه بیشترین میزان استحکام در حدود 42 مگاپاسکال در حالت استفاده از آلیاژ 6061 آلومینیوم حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Microstructure and Mechanical Properties of Diffusion Joints of 5754, 6061, and 7039 Aluminum Alloys to AZ31 Magnesium Alloy

نویسندگان [English]

  • M. Jafarian 1
  • M. Paidar 2
  • M. Jafarian 2
1 1- Young Researchers and Elite Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 2- Department of Materials Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, microstructure and mechanical properties of diffusion joints between 5754, 6061 and 7039 aluminum alloys and AZ31 magnesium alloy were investigated. Diffusion joints were done between the alloys at 440 °C, for duration of 60minutes, at 29 MPa pressure and under 1×10-4 torr vacuum. The interface of joints was studied using optical (OM) and scanning electron microscopy (SEM) equipped with EDS analysis and the line scan. According to the results of EDS analysis, the presence of intermetallic compounds including Al12Mg17, Al3Mg2 and their mixture was observed at the diffusion zone. Also, according to the results of the line scan, the hardness value of aluminum alloys has a considerable effect on diffusion of the magnesium atoms toward aluminum alloy and the greatest diffusion of magnesium was observed when 6061 aluminum alloy was used. More diffusion resulted in a stronger bond between atoms of magnesium and aluminum, and maximum strength of approximately 42 MPa was obtained when 6061 aluminum alloy was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum alloys
  • AZ31 Magnesium
  • Diffusion bonding
  • mechanical properties
  • microstructure
1. Jafarian, M., Khodabandeh, A. and Manafi, S., \"Evaluation of Diffusion Welding of 6061 Aluminum and AZ31 Magnesium Alloys without Using an Interlayer\", Materials and Design, Vol. 65, pp. 160-164, 2015.
2. Guo, W., Hua, M. and Kin Lim Ho, J., \"Study on Liquid-Phase-Impact Diffusion Welding SiCp/ZL101\", Composites Science and Technology, Vol. 67, pp. 1041-1046, 2007.
3. Hui, L., Ming, Q. and Da, L.I., \"The Effect of Intermetallic Compounds on Laser Weldability of Dissimilar Metal Joint between Magnesium Alloy AZ31B and Aluminum Alloy 6061\", Laser Journal, Vol. 28, pp. 61-63, 2007.
4. Wang, J., Feng, J.C. and Wang, Y.X., \"Microstructure of Al–Mg Dissimilar Weld Made by Cold Metal Transfer MIG Welding\", Journal of Materials Science & Technology, Vol. 24, pp. 827-831, 2008.
5. Liu, B.X., Huang, L.J., Geng, L., Wang, B., Liu, C. and Zhang, W.C., \"Fabrication and Superior Ductility of Laminated Ti–TiBw/Ti Composites by Diffusion welding\", Journal of Alloys and Compounds,
Vol. 602, pp. 187-192, 2014.
6. Liu, P., Li, Y., Haoran, G. and Juan, W., \"Investigation of Interfacial Structure of Mg/Al Vacuum Diffusion Bonded Joint\", Vacuum, Vol. 80, pp. 395-400, 2006.
7. Li, Y., Liu, P., Wang, J. and Ma, H., \"XRD and SEM Analysis Near the Diffusion Bonding Interface of Mg/Al Dissimilar Materials\", Vacuum, Vol. 82,
pp. 9-15, 2008.
8. Mahendran, G., Balasubramanian, N. and Senthilvelan, T., \"Influences of Diffusion Bonding Process Parameters on Bond Characteristics of Mg-Cu Dissimilar Joints\", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 20, pp. 997-1005, 2010.
9. Mahendran, G., Balasubramanian, V. and Senthilvelan, T., \"Developing Diffusion Bonding Windows for Joining AZ31B Magnesium-AA2024 Aluminium Alloys\", Materials and Design, Vol. 30, pp. 1240-1244, 2009.
10. Liu, L.M., Zhao, L.M. and Xu, R.Z., \"Effect of Interlayer Composition on the Microstructure and Strength of Diffusion Bonded Mg/Al Joint\", Materials and Design, Vol. 30, pp. 4548-4551, 2009.
11. Jing, S., Ke-hong, W., Qi, Z., De-ku, Z., Jun, H. and Jia-Qi, G., \"Effect of Joining Temperature on Microstructure and Properties of Diffusion Bonded Mg/Al Joints\", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 22, pp. 1961-1966, 2012.
12. Joseph Fernandus, M., Senthilkumar, T., Balasubramanian, V. and Rajakumar, S., \"Optimising Diffusion Bonding Parameters to Maximize the Strength of AA6061 Aluminium and AZ31B Magnesium Alloy Joints\", Materials and Design,
Vol. 33, pp. 31-41, 2012.
13. Cooper, D.R. and Allwood, J.M., \"Influence of Diffusion Mechanisms in Aluminium Solid-State Welding Processes\", Procedia Engineering, Vol. 81, pp. 2147-2152, 2014.
14. Orhan, N., Khan, T.I. and Eroglu, M., \"Diffusion Bonding of a Microduplex Stainless Steel to Ti-6Al-4V\", Scripta Materialia, Vol. 45, pp. 441-446, 2001.
15. Kundu, S. and Chatterjee, S., \"Characterization of Diffusion Bonded Joint between Titanium and 304 Stainless Steel using a Ni Interlayer\", Materials Characterization, Vol. 59, pp. 631-637, 2008.
16. Kundu, S. and Chatterjee, S., \"Diffusion Bonding between Commercially Pure Titanium and Micro-Duplex Stainless Steel\", Materials Science and Engineering: A, Vol. 480, pp. 316-322, 2008.
17. Guo, W., Hua, M., Wai Law, H. and Kin Lim Ho, J., \"Liquid-Phase Impact Diffusion Welding of SiCp/6061Al and its Mechanism\", Materials Science and Engineering A, Vol. 490, pp. 427-437, 2008.
18. Ji-Cai, F., Ya-Rong, W. and Zong-Dian, Z., \"Status and Expectation of Research on Welding of Magnesium Alloy\", The Chinese Journal of Nonferrous Metals, Vol. 15, pp. 165-178, 2005.
19. Somasekharan, A.C. and Murr, L.E., \"Microstructures in Friction-Stir Welded Dissimilar Magnesium Alloys and Magnesium Alloys to 6061-T6 Aluminum Alloy\", Materials Characterization,
Vol. 52, pp. 49-64, 2004.
20. Yilmaz, O. and Celik, H., \"Electrical and Thermal Properties of the Interface at Diffusion-Bonded and Soldered 3040 Stainless Steel and Copper Bimetal\", Journal of Materials Processing Technology,
Vol. 141, pp. 67-76, 2003.
21. Dietrich, D., Nickel, D., Krause, M., Lampke, T., Coleman, M.P. and Randle, V., \"Formation of Intermetallic Phases in Diffusion Welded Joints of Aluminium and Magnesium Alloys\", Journal of Materials Science, Vol. 46, pp. 357-364, 2011.
22. Joseph Fernandus, M., Senthilkumar, T. and Balasubramanian, V., \"Developing Temperature-Time and Pressure-Time Diagrams for Diffusion Bonding AZ80 Magnesium and AA6061 Aluminium Alloys\", Materials and Design, Vol. 32, pp. 1651-1656, 2011.
23. Chen, S., Ke, F., Zhou, M. and Bai, Y., \"Atomistic Investigation of the Effects of Temperature and Surface Roughness on Diffusion Bonding between Cu and Al\", Acta Materialia, Vol. 55, pp. 3169-3175, 2007.
24. Tanguep Njiokep, E.M., Salamon, M. and Mehrer, H.,\" Growth of Intermetallic Phases in the Al-Mg system \", Defect and Diffusion Forum, Vol. 194,
pp. 1581-1586, 2001.
25. Li, Z.F., Dong, J., Zeng, X.Q. , Lu, C., Ding, W.J. and Ren, Z.M., \" Influence of Strong Static Magnetic field on Intermediate Phase Growth in Mg-Al Diffusion Couple\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 440, pp. 132-136, 2007.
26. Shirzadi, A.A., Assadi, H. and Wallach, E.R., \"Interface Evolution and Bond Strength When Diffusion Bonding Materials with Stable Oxide Films\", Surface and Interface Analysis, Vol. 31,
pp. 609-618, 2001.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی