دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، خرداد 1395 
مطالعه فاز پروسکایت Ba(Co0.8Fe0.2)O3−δ دپه شده با کاتیون تانتالم

صفحه 47-55

10.18869/acadpub.jame.35.1.47

سویل دلجوان؛ مهدی قاسمی کاکرودی؛ محمدجواد زرودی؛ فیروز رضایی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی