دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، آذر 1395 
تأثیر زمان عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد 5120AISI

صفحه 57-67

10.18869/acadpub.jame.35.3.57

سیما ترکیان؛ علی شفیعی؛ علی شفیعی؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مرتضی صفری


تحت نظارت وف ایرانی