بررسی اثر فرایند آنیل بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی شبه خازن نانواکسید دوتایی منگنز - نیکل تولید شده به روش لایه‌نشانی آندی

نویسندگان

1 1- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 2- دانشکده مهندسی شیمی و مواد (جولیوناتا)، دانشگاه پلی‌تکنیک میلان

چکیده

در پژوهش کنونی، نانو اکسید دوتایی منگنز - نیکل به روش پتانسیودینامیک در دمای اتاق بر روی فولاد زنگ نزن رسوب داده شد و اثر فرایند آنیل (در دمای 200 درجه سانتی­گراد، به مدت 6 ساعت) بر ریز ساختار و عمل­کرد الکتروشیمیایی شبه خازن تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان از اثر قابل توجه فرایند آنیل در افزایش ظرفیت خازنی و هم چنین کاهش مقاومت انتقال بار الکترود داشت. تصاویر FESEM، وجود نانو ورقه­های پیوسته و تصادفی را در میکروساختار فیلم اکسیدی نشان داد. به علاوه، در فیلم اکسیدی لایه‌نشانی شده با میزان حدود 10 درصد اتمی نیکل در ترکیب آن، پس از فرایند آنیل، ساختار بلوری جزیی شامل فاز birnessite شش وجهی نامنظم شکل گرفت. براساس منحنی­های شارژ - دشارژ در جریان ثابت، بالاترین ظرفیت خازنی ( F g-1384) و انرژی ویژه (53 وات ساعت بر کیلوگرم) در جریان ویژه دشارژ 1/0 آمپر بر گرم برای الکترود اکسیدی آنیل شده به دست آمد. در نهایت، نتایج آزمون عمر سیکلی در جریان ویژه 10 آمپر بر گرم، حاکی از پایداری سیکلی عالی و افزایش حدود 23 درصدی ظرفیت خازنی ویژه شبه خازن تولیدی پس از اعمال 5000 سیکل شارژ - دشارژ در الکترولیت یک مولار سولفات سدیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrochemical Behavior of the Binary Mn-Ni Nano-Oxide Pseudocapacitor Synthesized by Anodic Deposition

نویسندگان [English]

 • M. H. Tahmasebi 1
 • M. A. Golozar 1
 • K. Raeissi 1
 • M. A. Golozar 1
 • A. Vicenzo 2
 • M. Bestetti 2
1 1- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 2- Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering
چکیده [English]

In the present investigation, Mn-Ni binary nano-oxide was deposited by potentiodynamic method on stainless steel at room temperature and the effect of annealing process (at 200 oC for 6 h) on microstructure and electrochemical performance of the synthesized pseudocapacitor was studied. The results showed the significant effect of annealing process on increasing the capacitance and decreasing the charge transfer resistance of the electrode. Field Emission Scanning Electron Miscroscopy (FESEM) images depicted interconnected and random nano-flakes in the oxide film microstructure. Moreover, a partially crystallized structure consisting disorder hexagonal birnessite type phase was formed upon annealing in the deposited oxide film with about 10 %at Ni in composition. Based on the galvanostatic charge-discharge plots, the highest specific capacitance (384 F g-1) and specific energy (53 Wh kg-1) were found at specific current of 0.1 A g-1 for the annealed oxide electrode. Finally, cycle life test results at specific current of 10 A g-1 showed an excellent cyclability and an increase of about 23% in specific capacitance of synthesized pseudocapacitor after 5000 charge-discharge cycles in 1 M Na2SO4.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mn-Ni binary nano-oxide
 • Pseudocapcitor
 • Potentiodynamic
 • annealing process
 • Nano-flake
 • Cycle life
1. Jarvis, L.P., Atwater, T.B. J. and Cygan, P., "Fuel Cell/Electrochemical Capacitor Hybrid for Intermittent High Power Applications", Journal of Power Sources, Vol. 79, pp. 60–63, 1999.
2. Gutmann, G., "Hybrid Electric Vehicles and Electrochemical Storage Systems — a Technology Push–Pull Couple", Journal of Power Sources,
Vol. 84, pp. 275–279, 1999.
3. Conway, B.E., Electrochemical Supercapacitors, Springer US, Boston, MA, 1999.
4. Ishikawa, M., Morita, M., Ihara, M. and Matsuda, Y., "Electric Double‐Layer Capacitor Composed of Activated Carbon Fiber Cloth Electrodes and Solid Polymer Electrolytes Containing Alkylammonium Salts", Journal of the Electrochemical Society,
Vol. 141, pp. 1730–1734, 1994.
5. Zheng, J.P., Cygan, P.J. and Jow, T.R., "Hydrous Ruthenium Oxide as an Electrode Material for Electrochemical Capacitors", Journal of the Electrochemical Society, Vol. 142, pp. 2699–2703, 1995.
6. Wei, W., Cui, X., Chen, W. and Ivey, D.G., "Manganese Oxide-Based Materials as Electrochemical Supercapacitor Electrodes", Chemical Society Reviews, Vol. 40, pp. 1697–1721, 2011.
7. Chang, J.K., Lee, M.T., Huang, C.H. and Tsai, W.T., "Physicochemical Properties and Electrochemical Behavior of Binary Manganese–Cobalt Oxide Electrodes for Supercapacitor Applications", Materials Chemistry and Physics, Vol. 108, pp. 124–131, 2008.
8. Wei, J., Nagarajan, N. and Zhitomirsky, I., "Manganese Oxide Films for Electrochemical Supercapacitors", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 186, pp. 356–361, 2007.
9. Rogulski, Z., Siwek, H., Paleska, I. and Czerwiński, A., "Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide on a Gold Electrode", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 543, pp. 175–185, 2003.
10. Pang, S.C., Anderson, M.A. and Chapman, T.W., "Novel Electrode Materials for Thin‐Film Ultracapacitors: Comparison of Electrochemical Properties of Sol‐Gel‐Derived and Electrodeposited Manganese Dioxide", Journal of the Electrochemical Society, Vol. 147, pp. 444–450, 2000.
11. Kim, H. and Popov, B.N., "Synthesis and Characterization of MnO2-Based Mixed Oxides as Supercapacitors", Journal of the Electrochemical Society, Vol. 150, pp. D56, 2003.
12. Rajendra Prasad, K. and Miura, N., "Electrochemically Synthesized MnO2-Based Mixed Oxides for High Performance Redox Supercapacitors", Electrochemistry Communications, Vol. 6, pp. 1004–1008, 2004.
13. Luo, J.M., Gao, B. and Zhang, X.G., "High Capacitive Performance of Nanostructured Mn–Ni–Co Oxide Composites for Supercapacitor", Materials Research Bulletin, Vol. 43, pp. 1119–1125, 2008.
14. Rusi, Majid S.R., "High Performance Super-Capacitive Behaviour of Deposited Manganese Oxide/Nickel Oxide Binary Electrode System", Electrochimica Acta, Vol. 138, pp. 1–8, 2014.
15. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Investigation of Electrochemical Behavior of Mn–Co Doped Oxide Electrodes for Electrochemical Capacitors", Electrochimica Acta, Vol. 56, pp. 4753–4762, 2011.
16. Nakayama, M., Tanaka, A., Konishi, S. and Ogura, K., "Effects of Heat-Treatment on the Spectroscopic and Electrochemical Properties of a Mixed Manganese/Vanadium Oxide Film Prepared by Electrodeposition", Journal of Materials Research, Vol. 19, pp. 1509–1515, 2004.
17. Liu, E.H., Li, W., Li, J., Meng, X.Y., Ding, R. and Tan, S.T., "Preparation and Characterization of Nanostructured NiO/MnO2 Composite Electrode for Electrochemical Supercapacitors", Materials Research Bulletin, Vol. 44, pp. 1122–1126, 2009.
18. Ch, W., Js, M. and Ch, L., "Synthesis and Characterization of Nickel-Manganese Oxide Via the Hydrothermal Route for Electrochemical Capacitors", Current Applied Physics, Vol. 12,
pp. 1190–1194, 2012.
19. Song, W., Shao, G., Wang, G., Ma, Z., Liu, S., Song, J. and Wang, C., "Enhanced Electrochemical Performance of Nano-MnO2 Modified by Ni(OH)2 as Electrode Material for Supercapacitor", Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 18, pp. 3173–3180, 2014.
20. Tsui, L. and Zangari, G., Electrochemical Synthesis of Metal Oxides for Energy Applications, Springer New York, 2014.
21. Dupont, M.F. and Donne, S.W., "Nucleation and Growth of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", Electrochimica Acta, Vol. 120, pp. 219–225, 2014.
22. Suhasini, Chitharanjan Hegde, A., "Effect of Surfactant on High Capacitance of Galvanostatically Deposited MnO2", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 676, pp. 35–39, 2012.
23. Zhang, Y., Li, J., Kang, F., Gao, F. and Wang, X., "Fabrication and Electrochemical Characterization of Two-Dimensional Ordered Nanoporous Manganese Oxide for Supercapacitor Applications", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 37, pp. 860–866, 2012.
24. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Improved Capacitive Behavior of Electrochemically Synthesized Mn Oxide/PEDOT Electrodes Utilized as Electrochemical Capacitors", Electrochimica Acta, Vol. 55, pp. 4014–4024, 2010.
25. Cross, A.D., Morel, A., Drozd, M., Olcomendy, I., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Active Mass Analysis on Thin Films of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", Electrochimica Acta, Vol. 87, pp. 133–139, 2013.
26. Cross, A., Morel, A., Cormie, A., Hollenkamp, T. and Donne, S., "Enhanced Manganese Dioxide Supercapacitor Electrodes Produced by Electrodeposition", Journal of Power Sources,
Vol. 196, pp. 7847–7853, 2011.
27. Hu, C.C. and Wang, C.C., "Nanostructures and Capacitive Characteristics of Hydrous Manganese Oxide Prepared by Electrochemical Deposition", Journal of the Electrochemical Society, Vol. 150,
pp. A1079–A1084, 2003.
28. Gupta, V., Kusahara, T., Toyama, H., Gupta, S.
and Miura, N., "Potentiostatically Deposited Nanostructured α-Co(OH)2: A High Performance Electrode Material for Redox-Capacitors", Electrochemistry Communications, Vol. 9, pp. 2315–2319, 2007.
29. Chen, Y.S. and Hu, C.C., "Capacitive Characteristics of Binary Manganese-Nickel Oxides Prepared by Anodic Deposition", Electrochemical and Solid-State Letters, Vol. 6, pp. A210–A213, 2003.
30. Lee, H.M., Lee, K. and Kim, C.K., "Electrodeposition of Manganese-Nickel Oxide Films on a Graphite Sheet for Electrochemical Capacitor Applications", Materials, Vol. 7, pp. 265–274, 2014.
31. Shinomiya, T., Gupta, V. and Miura, N., "Effects of Electrochemical-Deposition Method and Microstructure on the Capacitive Characteristics of Nano-Sized Manganese Oxide", Electrochimica Acta, Vol. 51, pp. 4412–4419, 2006.
32. Suhasini, "Effect of Deposition Method and the Surfactant on High Capacitance of Electrochemically Deposited MnO2 on Stainless Steel Substrate", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 690,
pp. 13–18, 2013.
33. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Laberty-Robert, C., "Modification of Al Current Collector Surface by Sol–Gel Deposit for Carbon–Carbon Supercapacitor Applications", Electrochimica Acta, Vol. 49, pp. 905–912, 2004.
34. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Flahaut, E., "Influence of Carbon Nanotubes Addition on Carbon–Carbon Supercapacitor Performances in Organic Electrolyte", Journal of Power Sources,
Vol. 139, pp. 371–378, 2005.
35. Taberna, P.L., Simon, P. and Fauvarque, J.F., "Electrochemical Characteristics and Impedance Spectroscopy Studies of Carbon-Carbon Supercapacitors", Journal of the Electrochemical Society, Vol. 150, pp. A292–A300, 2003.
36. Yoon, B.J., Jeong, S.H., Lee, K.H., Seok Kim, H., Gyung Park, C. and Hun Han, J., "Electrical Properties of Electrical Double Layer Capacitors with Integrated Carbon Nanotube Electrodes", Chemical Physics Letters, Vol. 388, pp. 170–174, 2004.
37. Beaudrouet, E., Le Gal La Salle, A. and Guyomard, D., "Nanostructured Manganese Dioxides: Synthesis and Properties as Supercapacitor Electrode Materials", Electrochimica Acta, Vol. 54, pp. 1240–1248, 2009.
38. Kavian, R., Vicenzo, A. and Bestetti, M., "Composite Supercapacitor Electrodes by Electrodeposition of MnO2 on MWCNT Felt Directly Grown on Aluminum", Journal of New Materials for Electrochemical System, Vol. 18, pp. 43–48, 2015.
39. Cormie, A., Cross, A., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Cycle Stability of Birnessite Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", Electrochimica Acta, Vol. 55, pp. 7470–7478, 2010.
40. Nam, K.W., Kim, M.G. and Kim, K.B., "In Situ Mn K-edge X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Electrodeposited Manganese Oxide Films for Electrochemical Capacitors", Journal of Physical Chemistry C, Vol. 111, pp. 749–758, 2007.
41. Wu, M.-S., Yang, C.H. and Wang, M.-J., "Morphological and Structural Studies of Nanoporous Nickel Oxide Films Fabricated by Anodic Electrochemical Deposition Techniques", Electrochimica Acta, Vol. 54, pp. 155–161, 2008.
42. Drits, V.A., Silvester, E., Gorshkov, A.I., and Manceau, A., “Structure of Synthetic Monoclinic Na-Rich Birnessite and Hexagonal Birnessite: I. Results from X-ray Diffraction and Selected-Area Electron Diffraction,” Journal of American Mineralogist,
Vol. 82, pp. 946–961, 1997.
43. Horányi, T.S., "The Thermal Stability of the β-Ni(OH)2-β-NiOOH System", Thermochimica Acta, Vol. 137, pp. 247–253, 1989.
44. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Anodic Deposition of Manganese Oxide Electrodes with Rod-Like Structures for Application as Electrochemical Capacitors", Journal of Power Sources, Vol. 195,
pp. 2110–2117, 2010.
45. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Effect of Electrodeposition Conditions on the Electrochemical Capacitive Behavior of Synthesized Manganese Oxide Electrodes", Journal of Power Sources,
Vol. 196, pp. 10762–10774, 2011.
46. Béguin, F., Frąckowiak. E., Gualous. H., and Gallay. R., “Supercapacitor Module Sizing and Heat Management under Electric, Thermal, and Aging Constraints,” Supercapacitors, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, pp. 373–436, 2013.
47. Thompson SP., Dynamo-Electricity Machinery: A Manual for Students of Electrotechnics. 1 edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

تحت نظارت وف ایرانی