عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر، اصفهان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ذرات تقویت کننده سه جزئی Al2O3-TiB2/Fe بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم می‌باشد. در این راستا ذرات تقویت کننده مورد بررسی با انجام واکنش‌های مربوطه طی فرایند آسیاکاری و عملیات حرارتی تهیه شد. در ادامه، درصدهای مختلف (25/1، 5/2 و 5 درصد حجمی) از ذرات به‌همراه پودر آلومینیم خالص به‌مدت زمان 10 ساعت آسیاکاری گردید و سپس اکستروژن گرم شد. بررسی‌های ساختاری، فازی و مکانیکی نمونه‌های حاصل توسط پراش‌سنج پرتوایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون کشش انجام شد. نتایج نشان داد که رسوبات غنی از آهن در ذرات تقویت کننده کامپوزیتی بخش سرامیکی ذرات را به زمینه فلزی متصل نموده و نقش مؤثری در بهبود انعطاف‌پذیری آنها دارد. بهینه درصد ذرات تقویت کننده مورد بحث برای استحکام ‌بخشی آلومینیم 5/2 درصد حجمی تشخیص داده شد. استحکام و درصد ازدیاد طول حاصل از این نمونه کامپوزیتی به‌ترتیب 500 مگاپاسکال و 6 درصد تعیین شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Al2O3-TiB2/Fe Composite Reinforcements in Aluminum Matrix Composites

نویسندگان [English]

  • M. Tavoosi
  • S. Rizaneh
  • G. H. Borhani
Department of Materials Engineering, Malek- Ashtar University of Technology (MUT), Shahin-Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Investigating the effect of Al2O3-TiB2/Fe complex reinforcement (CCMR) on the mechanical properties of aluminum composites was the goal of this study. For this purpose, the Al2O3-TiB2/Fe reinforcement powders were synthesized during milling and subsequent annealing. Different volume percentages of the produced reinforcement powders (1.25, 2.5 and 5 vol.%) were added to aluminum matrix, milled for 10 h and then hot extruded. The structural phasic and mechanical investigations of the specimens were carried out using X-ray diffraction, scanning electron microscopy and tensile test. The results showed that the metallic component (Fe rich phase) in this new type of reinforcement stuck the ceramic parts (Al2O3-TiB2) to aluminium matrix, and has an importance role in the flexibility of the product. The best volume percentage of CCMR in aluminium matrix was about 2.5%. This nanocomposite had a combination of strength and ductility of about 500 MPa and 6%, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ceramic-Metal Reinforcements
  • Milling
  • Hot extrusion
  • composite
1. Haghshenas Jazi, E., Borhani, Gh., Esalmi, R., and Farsani, R., “Preparation of Al-Fe/TiB2 Nanocomposite Powder by Ball Milling and Subsequent Heat Treatment”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, No. 5, pp. 448-452, 2012.
2. Ezatpour, H. R., Torabi-Parizi, M., and Sajjadi, S. A., “Microstructure and Mechanical Properties of Extruded Al/Al2O3 Composites Fabricated by Stir-Casting Process”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 23, pp. 1262-1268, 2013.
3. Shorowordi, K. M., Laoui, T., Haseeb, A., Celis, J. P., and Froyen, L., “Microstructure and Interface Characteristics of B4C, SiC and Al2O3 Reinforced Al Matrix Composites: A Comparative Study”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 142, pp. 738-743, 2003.
4. Ipek, R., “Adhesive Wear Behaviour of B4C and SiC Reinforced 4147 Al Matrix Composites (Al/B4C-Al/SiC)”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 162-163, pp. 71-75, 2005.
5. Sadeghian, Z., Lotfi, B., Enayati, M. H., and Beiss, P., “Microstructural and Mechanical Evaluation of Al-TiB2 Nanostructured Composite Fabricated by Mechanical Alloying”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 7758-7763, 2011.
6. Khorshid, M. T., Jahromi, S., and Moshksar, M. M., “Mechanical Properties of Tri-Modal Al Matrix Composites Reinforced by Nano- and Submicron-Sized Al2O3 Particulates Developed by Wet Attrition Milling and Hot Extrusion”, Materials & Design, Vol. 31, pp. 3880-3884, 2010.
7. Mahboob, H., Sajjadi, S. A., and Zebarjad, S. M., “Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composites by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties”, The International Conference on MEMS and nanotechnology, Kuala Lumpur Malaysia, pp. 240-245, 2008.
8. Roshan, M. R., Taherzadeh Mousavian, R., Ebrahimkhani, H., and Mosleh, A., “Fabrication of Al-Based Composites Reinforced with Al2O3-TiB2 Ceramic Composite Particulates using Vortex-Casting Method”, Journal of Mining and Metallurgy, Vol. 49, pp. 229-305, 2013.
9. Rizaneh, Sh., Borhani, Gh., and Tavoosi, M., “Synthesis and Characterization of Al (Al2O3-TiB2/Fe) Nanocomposite by Means of Mechanical Alloying and Hot Extrusion Processes”, Advanced Powder Technology, Vol. 25, pp. 1693-1698, 2015.
10. Kang, Y. C., Chan, S. L. I., “Tensile Properties of Nanometric Al2O3 Particulate-Reinforced Aluminum Matrix Composites”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 85, pp. 438-443, 2004.
11. Nardone, V. C., and Prewo, K. M., “On the Strength of Discontinuous Silicon Carbide Reinforced Aluminum Composites”, Scripta Metallurgica,Vol. 20, pp. 43-48, 1986.
12. Nardone, V. C., “Assessment of Models used to Predict the Strength of Discontinuous Silicon Carbide Reinforced Aluminum Alloys”, Scripta Metallurgica, Vol. 21, pp. 1313-1318, 1987.
13. Vogelsang, M., Arsenault, R. J., and Fisher, R. M., “An Insitu HVEM Study of Dislocation Generation at Al/SiC Interfaces in Metal Matrix Composites”, MTA, Vol. 17, pp. 379-389, 1986.
14. Shi, N., Wilner, B, and Arsenault, R. J., “An FEM Study of the Plastic Deformation Process of Whisker Reinforced SiC/Al Composites”, Acta Metallurgica & Materialia, Vol. 40, pp. 2841-2854, 1992.
15. Immarigeon, J. P., Holt, R. T., Koul, A. K., Zhao, L., Wallace, W., and Beddoes, J. C., “Light Weight Materials for Aircraft Applications”, Materials Characterization, Vol. 35, pp. 41-67, 1995.
16. Ahamed, H., and Senthilkumar, V., “Experimental Investigation on Newly Developed Ultrafine-Grained Aluminium based Nano-Composites with Improved Mechanical Properties”, Materials & Design,Vol. 37, pp. 182-192, 2012.
17. Alizadeh, A., Taheri-Nassaj, E., and Hajizamani, M., “Hot Extrusion Process Effect on Mechanical Behavior of Stir Cast Al Based Composites Reinforced with Mechanically Milled B4C Nanoparticles”, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 27, pp. 1113-1119, 2011.
18. Wang, Z., Song, M., Sun, C., Xiao, D., and He, Y., “Effect of Extrusion and Particle Volume Fraction on the Mechanical Properties of SiC Reinforced Al-Cu Alloy Composites”, Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 6537-6542, 2010.

تحت نظارت وف ایرانی