دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، خرداد 1396 
جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن

صفحه 97-120

10.18869/acadpub.jame.36.1.97

محمد اهل سرمدی؛ مرتضی شمعانیان؛ حسین ادریس؛ مسعود عطاپور؛ امیر بهجت؛ محمد علی مهتدی بناب؛ جرزی اسپونار


تحت نظارت وف ایرانی