ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی

نویسندگان

1 1- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 2- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده

آلیاژهای آمورف پایه کبالت جهت کاربردهای مختلفی شامل استفاده در صنایع الکترونیک، حسگرها و حافظه‌های مغناطیسی با توجه به خواص مغناطیسی ویژه خود شامل مغناطوتنگش نزدیک به صفر، نفوذپذیری مغناطیسی و مغناطش اشباع بالا مورد توجه بسیاری از محققان برای انجام تحقیقات بنیادی هستند. هدف از انجام این پژوهش ساخت و بررسی خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت با استفاده از فرایند ذوب‌ریسی مذاب و آلیاژسازی مکانیکی است. آلیاژ تولیدی به هر دو روش توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی، دستگاه پراش سنج پرتو ایکس و دستگاه مغناطوسنج ارتعاشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب تولید شده به‌روش ذوب‌ریسی با دیسک مبرد دارای خواص نرم مغناطیسی مناسب‌تری می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microstructure and Magnetic Properties of Cobalt-based Amorphous Alloy Co70B20Si5Fe4Mo1 Produced by Melt Spinning and Mechanical Alloying

نویسندگان [English]

  • M. Hosseinzadeh 1
  • M. Bozorgmehr 1
  • M. Askari 2
1 1- Department of Materials Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 2- Department of Mechanical Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cobalt-based amorphous alloys attracted the attention of many researchers to carry out fundamental research for their application in electronics, sensors and magnetic memory due to their special magnetic properties including close to zero Magnetostriction, magnetic permeability and high saturation magnetization. The purpose of this study is the  formation and evaluation of microstructure and magnetic properties of cobalt-based amorphous alloy produced by melt spinning and mechanical alloying. The final compositions produced by both methods were studied by scanning electron microscopy, X-ray diffraction and vibrating magnetoresistance. The results showed that compound produced by chill block melt spinning has a better magnetic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft magnetic
  • Amorphous alloys
  • melt spinning
  • magnetic properties
  • mechanical alloying
1. Chiriac, H., Moga, A-E., Urse, M., Necula, F., and Hison, C., “On the Amorphization and Magnetic Properties of Co-Fe-Si-B Powders”, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 250-252, pp. 766-770, 1999.
2. Buttino, G., Cecchetti, A., and Poppi, M., “Temperature Dependence of Structural and Magnetic Relaxation in Amorphous and Nanocrystalline Co-Based Alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 241, pp. 183-189, 2002.
3. Szewieczek, D., Tyrlik-Held, J., and Lesz, S., “Changes of Mechanical Properties and Fracture Morphology of Amorphous Tapes Involved by Heat Treatment”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 109, pp. 190-195, 2001.
4. Kwapulinski, P., Rasek, J., Stoklosa, Z., and Haneczok, G., “Magnetic Properties of Amorphous and Nanocrystalline Alloys Based on Iron”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 157-158, pp. 735-742, 2004.
5. Byun, T. Y., Oh, Y., Yoon, C. S., and Kim, C. K., “Crystallization and Magnetic Properties of (Co0.75Cr0.25)80Si5B15 Metallic Glass”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 368, pp. 283-286, 2004.
6. Szewieczek, D., Tyrlik-Held, J., and Lesz, S. “Changes of Mechanical Properties and Fracture Morphology of Amorphous Tapes Involved by Heat Treatment”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 109, pp. 190-195, 2001.
7. Szewieczek, D., and Lesz, S., “Influence of Structure on Magnetic and Mechanical Properties of Amorphous and Nanocrystalline Fe85.4Hf1.4B13.2 Alloy”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 162-163, pp. 254-259, 2005.
8. Lesz, S., Szewczyk, R., Szewieczek, D., and Bienkowski, A., “The Structure and Magnetoelastic Properties of the Fe-Based Amorphous Alloy with HF Addition”, Journal of Materials Processing Technology, Vol., 157-158, pp.743-748, 2004.
9. Voropaeva, L., Gurov, A., Stelmukh, V., Novokhatskaya, N., and Serebryakov, A., “Medium-Range Ordering and Crystallization of Co-Si-B Based Alloys with Fe Additions”, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 192-193, pp. 153-156, 1995.
10. Stelmukh, V., Gurov, A., Voropaeva, L. Novokhatskaya, N., and Serebryakov, A., “Nanocrystallization of Amorphous Co-Si-B Alloys with Strong Compound Forming Additions”, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 192-193, pp. 570-573, 1995.
11. Stoklosa, Z., Rasek, J., Kwapulinski, P., Haneczok, G., Bzdura, G., and Lelatko, J., “Optimization of Soft Magnetic Properties in Nanoperm Type Alloys”, Material Science and Engineering C, Vol. 23, pp. 49-53, 2003.
12. Lesz, S., Nowosielski, R., Zajdel, A., Kostrubiec, B., and Stoklosa, Z., “Investigations of Crystallization Behaviour of Co80Si9B11 Amorphous Alloy”, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28, pp. 91-97, 2007.
13. Gloriant, T., Surinach, S., and Baró, M. D., “Stability and Crystallization of Fe-Co-Nb-B Amorphous Alloys”, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 333, pp. 320-326, 2004.
14. Nowosielski, R., and Witrak, A., “Formation and Structure of Co50Cr15Mo14C15B6 Bulk Metallic Glasses”, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 36, pp. 28-33, 2009.
15. Jaffari Jezeh, M. R., Tavoosi , M., Ghasemi, A., and Farshadnia, R., “Metastable Phases in Co70B20Si5Fe4Mo1 Alloy Fabricated by Non-Equilibrium Processes”, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 427, pp. 26-33, 2015.

تحت نظارت وف ایرانی