اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد

نویسندگان

1 1. دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 2. گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

در این پژوهش، ساخت آلیاژ حافظه‌دار Cu-12wt%Al-4wt%Ni حاوی بور به‌روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه نمونه بالک از پودرهای آلیاژسازی مکانیکی شده به‌مدت 20 و 40 ساعت، از روش‌های پرس سرد، تف­جوشی، نورد، عملیات حرارتی و کوئنچ استفاده شد. ساختار فازی، میکروساختار، میکروسختی و دمای استحاله نمونه‌های حاصل مورد مطالعه قرار گرفت. مشخص شد که با افزایش زمان آسیاکاری از 20 به 40 ساعت دماهای شروع استحاله مارتنزیتی از 254 به 264 درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا می‌کند. همچنین، نتایج نشان داد که افزودن عنصر بور به مقدار 5/0 درصد وزنی باعث افت دمای استحاله به 211 درجه سانتی‌گراد و افزایش میکروسختی از مقدار 154 به 193 ویکرز می‌شود که علت آن به ریزدانه شدن در اثر ظهور رسوبات غنی از بور نسبت داده شد. به‌دلیل ناهمگنی نسبی در غلظت آلومینیوم در زمینه و تشکیل مارتنزیت با ساختار متفاوت، استحاله دو مرحله‌ای بروز کرد که در نمودار آزمون گرماسنجی تفاضلی روبشی  DSCبه‌صورت دو پیک مجزا ظاهر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Boron Addition on the Microstructure, Hardness and Characteristic Temperatures of Cu-12Al-4Ni Memory Alloy Prepared by Mechanical Alloying, Pressing and Rolling

نویسندگان [English]

  • Z. Jarrahi 1
  • Sh. Raygan 1
  • M. Pourabdoli 2
1 1. Department of Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 2. Department of Materials Engineering, Hamedan University of Technology, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In this study, boron containing Cu-12wt%Al-4wt%Ni shape memory alloy was prepared by mechanical alloying, pressing and rolling. In this regard, 20 and 40 hour-milled powder was compacted and changed to the bulk alloy by cold pressing, sintering, rolling, heat treatment and quenching. Phase structure, micro-structure, micro-hardness, and transformation temperatures of the prepared samples were studied. It was found that increasing the milling time from 20 to 40 hours led to the rise of the starting temperature of martensite transformation (Ms) from 254 to 264°C. Also, the results showed that adding 0.5 wt.% B decreased the Ms temperature to 211°C and enhanced the micro-hardness from 154 (for the sample without B) to 193  vickers. These alternations were attributed to the fine structure caused by Boron rich precipitations. Moreover, two martenistic transformations with different structures were formed due to the non-homogeneity of the Al concentration in the matrix, which appeared in the form of two different transformation temperatures (Ms) in the Differential Scanning Calorimetry curves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shape memory alloy
  • Cu-12Al-4Ni
  • Phase transformation temperature
  • Boron
  • Differential Scanning Calorimetry
1. Lagoudas, D. C., Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications, Springer, USA, 2007.
2. Ibarra, A., Rodr´ıguez, P. P., Recarte, V., Pérez-Landazábal, J. I., No, M. L., and San Juan, J., “Internal Friction Behaviour During Martensitic Transformation in Shape Memory Alloys Processed by Powder Metallurgy”, Materials Science and Engineering A, Vol. 370, pp. 492-496, 2004.
3. Lopez-Ferreno, I., Breczewski, T., Ruiz Larrea, I., Lopez-Echarri, A., No, M. L., and San Juan, J., “Thermal Treatments and Transformation Behavior of Cu-Al-Be Shape Memory Alloys”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 577, pp. 463-467, 2013.
4. Minemura, T., Andoh, H., and Ikuta, I., “Reversible Colour Change in Cu-Al-Ni Alloy Ribbon Associated with Phase Transformation”, Journal of Materials Science, Vol. 22, pp. 932-936, 1987.
5. Vajpai, S. K., Dube, R. K., and Sharma, M., “Studies on the Mechanism of the Structural Evolution in Cu-Al-Ni Elemental Powder Mixture During High Energy Ball Milling”, Journal of Materials Science, Vol. 44, pp. 4334-4341, 2009.
6. Pourkhorshidi, S., Parvin, N., Kenevisi, M. S., Naeimi, M., and Ebrahimnia Khaniki, H., “A Study on the Microstructure and Properties of Cu-based Shape Memory Alloy Produced by Hot Extrusion of Mechanically Alloyed Powders”, Materials Science and Engineering A, Vol. 556, pp. 658-663, 2012.
7. Sharma, M., Vajpai, S. K., and Dube, R. K., “Processing and Characterization of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy Strips Prepared from Elemental Powders via a Novel Powder Metallurgy Route”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 41, pp. 2905-2913, 2010.
8. Sari, U., and Aksoy, I., “Electron Microscopy Study of 2H and 18R Martensites in Cu-11.92 wt%Al-3.78 wt% Ni Shape Memory Alloy”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 417, pp. 138-142, 2005.
9. Ibarra A., San Juan, J., Bocanegra, E. H., and No, M. L., “Thermo-mechanical Characterization of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys Elaborated by Powder Metallurgy”, Materials Science and Engineering A, Vol. 438-440, pp. 782-786, 2006.
10. Xiao, Z., Li, Z., Fang, M., Luo, M., Gong, S., and Tang, N., “Structure Evolution of Cu-based Shape Memory Powder During Mechanical Alloying”, Transactions of Nonferrous Metals Society China, Vol. 17, pp. 1422-1427, 2007.
11. Izadinia, M., and Dehghani, K., “Structure and Properties of Nanostructured Cu-13.2Al-5.1Ni Shape Memory Alloy Produced by Melt Spinning”, Transactions of Nonferrous Metals Society China, Vol. 21, pp. 2037-2043, 2011.
12. Agrawal, A., and Dube R. K., “Methods of Fabricating Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 750, pp. 235-247, 2018.
13. Chung, C. Y., and Lam, C. W. H., “Cu-based Shape Memory Alloys with Enhanced Thermal Stability and Mechanical Properties”, Materials Science and Engineering A, Vol. 273-275, pp. 622-624, 1999.
14. Vajpai, S. K., and Dube, R. K., Chatterjee, P., and Sangal, S., “A Novel Powder Metallurgy Approach to Prepare Fine-grained Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy Strips from Elemental”, Metallurgical and Materials Transaction A, Vol. 43, pp. 2484-2499, 2012.
15. Tang, S. M., Chung, C. Y., and Liu, W. G., “Preparation of Cu-Al-Ni Based Shape Memory Alloys by Mechanical Alloying and Powder Metallurgy Method”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 63, pp. 307-312, 1997.
16. Vajpai, S. K., Dube, R. K., and Sangal, S., “Microstructure and Properties of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy Strips Prepared via Hot Densification Rolling of Argon Atomized Powder Preforms”, Materials Science and Engineering A, Vol. 529, pp. 378-387, 2011.
17. Silvaa, M., and Lima, S., “Evaluation of Mechanical Alloying to Obtain Cu-Al-Nb Shape Memory Alloy”, Materials Research, Vol. 8, No. 2, pp. 169-172, 2005.
18. Li, Z., Pan, Z. Y., Tang, N., Jiang, Y. B., Liu, N., Fang, M., and Zheng, F., “Cu-Al-Ni-Mn Shape Memory Alloy Processed by Mechanical Alloying and Powder Metallurgy”, Materials Science and Engineering A, Vol. 417, pp. 225-229, 2006.
19. Xiao, Z., Li, Z., Fang, M., Xiong, S., Sheng, X., and Zhou, M., “Effect of Processing of Mechanical Alloying and Powder Metallurgy on Microstructure and Properties of Cu-Al-Ni-Mn Alloy”, Materials Science and Engineering A, Vol. 488, pp. 266-272, 2008.
20. Amini, R., Mousavizad, S. M. M., Abdollahpour, H., Ghaffari, M., Alizadeh, M., and Okyay, A. K., “Structural and Microstructural Phase Evolution During Mechano-synthesis of Nanocrystalline/Amorphous CuAlMn Alloy Powders”, Advanced Powder Technology, Vol. 579, pp. 1-6, 2013.
21. Sari, U., “Influences of 2.5 wt% Mn Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys”, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 17, pp. 192-198, 2010.
22. Morris, M. A., “High Temperature Properties of Ductile Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys with Boron Additions”, Acta Metallurgica and Materiala, Vol. 40, No. 7, pp. 1573-1586, 1992.
23. Lee, J. S., and Wayman, C. M., “Grain Refinement of a Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy by Ti and Zr Addition”, Transactions of Japan Institute of Metals, Vol. 27, No. 8, pp. 584-591, 1986.
24. Enami, K., Takimoto, N., and Nenno, S., “Effect of the Vanadium Addition on the Grain Size and Mechanical Properties of the Copper-Aluminium-Zinc Shape Memory Alloys”, Journal de Physique, Vol. 4, pp. 773-778, 1982.
25. Han, Y. S., and Kim, Y. G., “The Effects of Boron and Aging on Mechanical Properties and Martensitic Temperatures in Cu-Zn-Al Shape Memory”, Scripta Metallurgica, Vol. 21, pp. 947-952, 1987.
26. Tuomine, S. M., and Biermann, R. J., “Shape Memory Wires”, Journal of Metals, pp. 32-35, 1988.
27. Jarahi, Z., “Synthesis of Cu-12Al-4Ni Memory Alloy by using Mechanical Alloying Method”, MSc Thesis (in Persian), School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Feb, 2014.
28. Dunne, D. P. and Kennon, N. F., “High Temperature Structural Evolution of a CuAlNi Alloy”, Metallurgical Forum, Vol. 4, pp. 176-182, 1981.
29. Sari, U., and Aksoy, I., “Electron Microscopy Study of 2H and 18R Martensites in Cu-11.92 wt% Al-3.78 wt% Ni Shape Memory Alloy”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 417, pp. 138-142, 2006.
30. Gera, D. B., Soyama, J., Cava, R. D., Spinelli, J. E., and Kiminami, C. S., “The Influence of Sintering Parameters in the Microstructure and Mechanical Properties of a Cu-Al-Ni-Mn-Zr Shape Memory Alloy”, Advanced Engineering Materials, Vol. 20, Issue 10, p. 1800372 , 2018.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی