نویسنده = قاسم میرجلیلی
قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته

دوره 25، شماره 2، دی 1385، صفحه 1-10

قاسم میرجلیلی؛ هاله حسینی و عباس شیخی؛ and A. Sheikhi


ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی

دوره 19، شماره 1، تیر 1379، صفحه 1-14

قاسم میرجلیلی؛ محمدرضا عارف؛ محمد مهدی نایبی و مسعود کهریزی


تحت نظارت وف ایرانی