نویسنده = علی سعیدی
تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی

دوره 27، شماره 2، دی 1387، صفحه 155-164

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی ولهام


دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 207-216

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی. ولهام


بررسی ارتباط خودسوزی آهن اسفنجی با نوع سنگ آهن مصرفی

دوره 19، شماره 1، تیر 1379، صفحه 175-188

علی سعیدی؛ محمد حسن عباسی و جعفر صفریان؛ M. H. Abbasi and J. Safarian


تحت نظارت وف ایرانی