نویسنده = مسعود ربانی
یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 31-46

مسعود ربانی؛ کامران رضائی و نسیم صیدفروش لاهیجی


یک کران پایین جدید برای تابع توزیع زمان تکمیل شبکه‌های پرت احتمالی

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 49-69

مسعود ربانی؛ کامران رضائی و محمدمهدی لطفی محمدآبادی؛ M. M. Lotfi and M. Abadi


تحت نظارت وف ایرانی