نویسنده = محمد حسن عباسی
بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-120

کاظم شیبانی تذرجی؛ محمد حسن عباسی؛ مرتضی شمعانیان


بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی

دوره 26، شماره 2، دی 1386، صفحه 59-70

طیبه موسوی؛ محمد حسن عباسی؛ فتح الله کریم زاده و محمد حسین عنایتی؛ and M. H. Enayati


تحت نظارت وف ایرانی