نویسنده = کیوان رئیسی
ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 37-49

محمدرضا گرسیوزجزی؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی


تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 173-184

کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی؛ احمد ساعتچی و محمدعلی گلعذار


تحت نظارت وف ایرانی