نویسنده = مظاهر رمضانی
اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.47176/jame.38.3.20532

فاطمه محمدی بداغ‌آبادی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مظاهر رمضانی؛ امیر الحاجی


تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 101-115

احسان صدری؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ مظاهر رمضانی


تحت نظارت وف ایرانی