نویسنده = محمدحسین فتحی
ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-25

10.47176/jame.40.1.22181

شیدا برهانی اصفهانی؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمدحسین فتحی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ مهسا خوشنام


تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 87-101

10.47176/jame.38.4.3721

امیر مسعود پروانیان؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمد حسین فتحی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی