نویسنده = مرتضی هادی
تأثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه نازک نئودمیوم آهن بور

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 109-119

10.18869/acadpub.jame.35.1.109

علیرضا خانجانی؛ علی قاسمی؛ مرتضی هادی


بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 34، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-48

10.18869/acadpub.jame.34.2.31

احمد زارع؛ مرتضی هادی؛ علی قاسمی؛ هادی کریمی؛ محسن صادقی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی