نویسنده = سید علی حسن‌زاده تبریزی

تحت نظارت وف ایرانی